Samferdsel og infrastruktur

Bompenger og veiprising

Vi mener at veiprosjekter skal bygges ut fra en helhetlig infrastrukturtenkning. Vi ønsker en langsiktig satsning på god infrastruktur, godt kollektivtilbud og trygge veier for gående, syklende og kjørende. Vi mener at bompenger er en usosial avgift som rammer dem som har minst. Bompenger rammer positive aktiviteter som idrett, frivillig arbeid, besøk av eldre og syke, jobbreiser og frakt av barn til barnehage og skole. Særlig hardt rammes eldre, barnefamilier og aleneforeldre.

Vår politikk:

– Vi er imot enhver bomfinansiering av offentlige veier. Bygging og vedlikehold av vei skal finansieres ved offentlige bevilgninger og ikke ved brukerbetalinger som bompenger eller veiprising.

– Vi ønsker ikke å innføre noen form for GPS-veiprising. Veiprising er en skjult bompengeavgift som også innebærer overvåkning av alle bilister.

– Vi vil at alle bilrelaterte avgifter bør øremerkes veibygging

– Vi mener pris på passering av bom må være synlig og opplyst tydelig før man kjører igjennom bomstasjonen.

– Ved inaktiv autopass-avtale skal rabatter, timesregel og makspasseringer ikke falle bort.

– Vi mener bomselskapene og deres inkassoselskaper ikke kan kreve inn mer enn maks 500 NOK i inkassosalær pr år (i tillegg til maks 500 NOK pr år i forsinkelsesgebyr). Inkassoselskapene kan ikke ta pant i noe annet enn det faktiske kjøretøyet som passerte bommene. Pant i hus, lønnstrekk etc forbys derfor.


Veiutbygging og bil

Det norske veinettet holder en lav standard og er mange steder i dårlig forfatning. Vi legger til grunn at den norske stat har god nok økonomi og har gode forutsetninger for å bygge og oppgradere veinettet uten noen form for økte avgifter, og uten særnorske bompengeringer eller GPS overvåkning.


Vi mener utbygging av infrastrukturen i vårt land er en utgift til inntekts ervervelse. Gode ferdselsårer bidrar til økt verdiskapning og bosetting. Gode veier bidrar også til økt trafikksikkerhet som er viktig for alle. Norge er et langstrakt land med fjorder og fjell. Verken vei eller kollektivforbindelser bør være til hinder for bosetting eller etablering av næring.


Vi ser med bekymring på at enkelte kommuner svekker eller reduserer nødvendig infrastruktur som veier og parkeringsplasser av hensyn til lokal klimapolitikk.

Menig mann i gata ender opp med alle transportutgifter, fordi han til slutt også blir belastet avgiftene for næring både i form av bompenger og den foreslåtte tredoblingen av CO2-avgiften. Avgifter som belastes bilistene er sterkt urettferdig.


Vår politikk:


– Vi mener at staten skal være økonomisk ansvarlig for all infrastruktur som riksveinettet, inkludert ferger, bane, luft- og båthavner, terminalbygninger, nettverk for

IKT og energitransport.

– Staten skal ha det fulle ansvar for utbygging og finansiering av infrastruktur gjennom statsbudsjettet. Det skal være Stortingets beslutning i Nasjonal transport plan som til enhver tid er styrende for hvilke infrastrukturprosjekt som skal prioriteres. De store og gjennomgripende prosjektene skal følge statlig regulering.

– For å sikre langsiktighet i finansiering og effektiv prosjektgjennomføring skal det opprettes et veifond. Midlene overføres direkte fra oljefondet og veifondet skal til enhver tid dekke minst 50 % av de planlagte prosjektene iht NTP.

– Alle nye hovedveier bør legges utenfor bysentrum med gode tilførselsveier. Da skånes bysentrum for miljøforurensing og støy.

– Vi ønsker å forlate prinsippet om at forurenser skal betale.

– Vi ønsker å ivareta distriktene ved å senke statens avgifter på bensin og diesel. Vi vil at bensin og dieselpriser skal følge oljeprisen og at statens avgifter reduseres med med 30%.

– Vi er for økt antall elbiler, men vil endre elbilfordelene slik at alle biler likestilles. Det bør legges vekt på utslipp, ikke hvilket «drivstoff» bilen går på. Folk må selv velge hvilken type bil som er best til deres bruk.

– Vi vil ha gratis og tilstrekkelig innfartsparkering ved tog- og bussterminaler rundt de store byene, slik at det blir enklere å velge kollektivtransport.

– Vi vil redusere veibruksavgiften.

– Vi vil bygge motorveier mellom de store byene.

– Vi ønsker at hovedveier bør legges utenom bysentrum og tettsteder, men med gode tilførselsveier.

– Vi vil at NTP skal være mer langsiktig og helhetlig, og ikke følge valgsyklusen på 4 år.

– Vi oppfatter ulovlig kabotasje og sosial dumping i transportnæringen som et alvorlig problem. Vi mener det bør være de samme kabotasjereglene i persontransport som det er for varetransport.

– Vi ønsker å sterkt intensivere teknisk grensekontroll av utenlandskregistrerte vogntog og lastebiler.

– Vi vil at drosjenæringen skal være regulert slik at den er levedyktig.

– Vi vil at sykehus og legevakter skal ha tilstrekkelig med rimelige eller gratis parkeringsmuligheter.

– Vi er imot den nye parkeringsnormen i byene der det settes en maksgrense for antall bilplasser, et minimumsantall for sykkelparkeringen og bildeling i store boligprosjekter.

– Vi vil at lokaldemokratiet skal bestemme der parkeringsplasser fjernes til fordel for sykkelsti i de store byene

– Vi vil gjerne bidra til at bilkollektiv etableres der det er ønskelig lokalt.

– Vi vil redusere bruken av salt på veier.

– Vi ønsker høyere vrakpant på biler. Dette kan bidra til å fornye vår bilpark og gjøre den mer miljøvennlig

Luftfart


Luftfart er en del av kollektivnettet i vårt langstrakte land. FNB vil opprettholde et godt flyrutenett i Norge.


Dersom ulønnsomme flyplasser skal opprettholdes, skal dette gjøres ved bevilgninger over statsbudsjettet.


Flyplassene på kortbanenettet knytter landet sammen. Det gjør det mulig å bo og drive næringsvirksomhet i hele landet. Dette var bakgrunnen for at staten startet utbyggingen på 1960-tallet. Det er minst like viktig i dag. Derfor bør flere direkteruter fra lokale flyplasser vurderes.


Vår politikk:


– Vi ønsker å fjerne flypassasjeravgiften.

– Vi ønsker å opprettholde et godt flyrutenett i Norge fordi luftfart er en del av kollektivnettet i langstrakte Norge.

– Vi vil at kortbanenett beholdes, men det bør vurderes sammenslåinger der dette vil være naturlig som følge av bedre kommunikasjon, for eksempel på vei.

– Vi ønsker å redusere avgiftene slik at kommersielle flygninger kan opprettholdes samt bruke mer penger på FOT-ruter slik at det blir flere avganger fra lokale flyplasser og billigere flybilletter i distrikts-Norge.

– Vi ønsker å unngå monopol på kortbanenettet.


Kollektivt og sykkelvei


Kollektivtransport er viktig. For å redusere vekst i persontransport som bidrar til dårligere fremkommelighet, vil dette være et stort satsningsområde for FNB.

Norge er ikke et typisk sykkel land som for eksempel Nederland. Norge har store temperatursvingninger og kupert terreng. Det skal derfor være frivillig å sykle. Ingen skal føle sykling tvang med argumenter om klima. Vi har også stort fokus på de eldre og uføre som ikke har helse til å sykle eller gå. Det er derfor viktig å ikke diskriminere denne gruppen, men heller tilrettelegge så godt som mulig med kollektivtrafikk og mulighet for bilbruk.


Vår politikk:


– Vi vil ha økt satsing på rimelig og effektiv kollektivtransport.

– Vi vil bruke kollektivfelt, ikke egne kostbare bussveier.

– Vi ønsker flere direktebusser mellom byer og bydeler.

– Vi ønsker ikke å fjerne parkeringsplasser til fordel for sykkelveier der dette strider mot lokaldemokratiets vilje.

-Vi ønsker å etablere «bestillingsordning» der dette er rimeligere enn faste bussruter.


-Vi ønsker å legge til rette for økt satsing på bysykler og elsparkesykler i regulerte former


Fergetrafikk


For næringsliv og fastboende langs kysten er fergetilbudet livsnerven som binder samfunn, hjem og arbeidsplasser sammen. Dette er grunnen til at vi alltid må kjempe for et godt fergetilbud til en akseptabel pris. Langs kysten er fergebilletten bompengene, og FNB er sterkt imot høye fergepriser. Fylkeskommunene får for lite penger sett i forhold til de økende utgiftene de har til blant annet fergedrift og fylkesveivedlikehold. Regjeringen sender regningen videre til kystfylkene, til pendlere, øyboere og næringslivet langs kysten.

Det er viktig at kollektive forbindelser ikke skal være til hinder for bosetting eller etablering av næringsvirksomhet i vårt langstrakte land.

Staten har ansvar for 16 fergesamband, mens fylkeskommunene og kommunene har om lag 100. Når regningen for disse 100 veltes over på bilistene blir det for dyrt å bo og arbeide langs kysten.


Vår politikk:


– Vi mener at ferger skal være en forlengelse av vårt veinett. Fergene bør som hovedregel være gratis, alternativt ha moderate takster.

– Vi støtter tiltak rettet mot elektrifisering av busser og ferger der det er det beste samfunnsnyttige alternativet. Vi mener likevel at elektrifisering ikke må være et absolutt krav i anbudsprosesser for ferger og annen kollektivtransport.


Tog og bane


Vi vil rette søkelyset mot EUs fjerde jernbanepakke.

Vi mener at norsk jernbane er nasjonal infrastruktur som bør være offentlig eid og styrt. Det må sikres at vi fortsatt kan ivareta våre nasjonale krav til sikkerhet og kontroll med trafikken på norsk jernbane. Statens jernbanetilsyn skal fortsatt ha siste ord om sikkerheten på norsk jernbane.


Vår politikk:


– Vi ønsker en statlig styrt jernbanepolitikk og jernbanedrift

– Vi er positive til å etablere høyhastighetstog mellom de store byene.

– Vi er positive til Nord-Norgebanen, men det må dokumenteres lønnsomhet før byggestart.

– Vi vil legge til rette for godstrafikk via sjø og jernbane av miljøhensyn.


Digital infrastruktur


Telenor er i ferd med å stenge ned kobbernettet i Norge. Dette vil føre til at en god del mennesker blir avskåret fra den digitale verden. Vi mener at fiber til alle er like selvfølgelig som strøm til alle. I de store byene vil mobilnettet kunne løse en del av utfordringene med nedbyggingen av kobbernettet.


-Vi mener at alle har krav på en digital tilkobling enten ved fiber eller mobilnett.


Strøm og strømpriser


FNB ser med stor bekymring på de høye strømprisene og den høye nettleien.

Strømprisen i Norge har variert veldig mye i den senere tid. Strømmen har blitt dyrere og utgjør en betydelig kostnad i husholdningsbudsjettene. Norske myndigheter inviterer til et spleiselag i befolkningen for å finansiere den grønne satsingen. Det vil føre til fortsatt økning i nettleieprisene.

Det er et stort etterslep i vedlikehold av linjenettet, men disse pengene har forbrukerne allerede betalt til kraftselskapene. I dag må linjenettet rustes opp for enorme beløp for at det skal bli mulig å lade for eksempel elbiler over hele landet. Dette bør ikke belaste en vanlig husholdning. Derfor ønsker vi et toprissystem for strøm hvor vanlig husholdning avskjermes fra store svingninger og økte linjeleier. Strømmen til en vanlig husholdning skal være rimelig stabil og forutsigbar.

Vår politikk:


– Vi sier nei til bygging av NorthConnect overføringskabel til EU. Utenlandskabler gir høyere strømpris i Norge.

– Vi vil sikre at våre energiressurser kommer det norske folk og norske industri til gode.

– Vi vil fjerne mva på strøm til private husholdninger

– Vi ønsker at staten skal ha ansvaret for finansiering av investeringer i det nasjonale strømnettet slik at innbyggerne i minst mulig grad belastes dette gjennom nettleie