Samferdsel og infrastruktur

Infrastruktur omfatter de fleste faste systemer som er nødvendige for at et samfunn skal fungere. Her kan du lese hva Folkets Parti mener om slike fysiske og digitale systemer, deriblant bevegelse på bakken, i luften og på vannet.


Bompenger og veiprising

Folkets Parti mener at veiprosjekter skal bygges ut fra en helhetlig infrastrukturtenkning. Vi ønsker en langsiktig satsning på god infrastruktur, godt kollektivtilbud og trygge veier for gående, syklende og kjørende. Bompenger er en usosial avgift som rammer dem som har minst, isolerer og forsterker økonomiske forskjeller i samfunnet. Vi vet at bompenger rammer positive aktiviteter som idrett, frivillig arbeid, besøk av eldre og syke, jobbreiser og frakt av barn til barnehage og skole. Særlig hardt rammes eldre, barnefamilier og aleneforeldre. Slik kan vi ikke ha det!

Våre ambisjoner:

 • Folkets Parti er imot enhver bomfinansiering av offentlige veier. Bygging og vedlikehold av vei skal finansieres ved offentlige bevilgninger og ikke ved brukerbetalinger som bompenger eller veiprising.
 • Vi ønsker ikke å innføre noen form for GPS-veiprising. Veiprising er en skjult bompengeavgift som også innebærer overvåkning av alle bilister.
 • Vi vil at alle bilrelaterte avgifter skal øremerkes veibygging
 • Vi mener pris på passering av bom må være synlig og opplyst tydelig før man kjører igjennom bomstasjonen.
 • Vi mener at ved inaktiv autopass-avtale skal rabatter, timesregel og makspasseringer ikke falle bort.
 • Vi mener bomselskapene og deres inkassoselskaper ikke kan kreve inn mer enn maks 500 NOK i inkassosalær pr år (i tillegg til maks 500 NOK pr år i forsinkelsesgebyr). Inkassoselskapene kan ikke ta pant i noe annet enn det faktiske kjøretøyet som passerte bommene. Pant i hus, lønnstrekk o.l. bør bli forbudt.


Veiutbygging og bil

Veinettet holder en lav standard og er mange steder i dårlig forfatning. Vi legger til grunn at den norske stat har god nok økonomi og har gode forutsetninger til å bygge og oppgradere veinettet uten noen form for økte avgifter, og uten særnorske bompengeringer eller GPS overvåkning. Vi mener utbygging av infrastrukturen i vårt land er en utgift til inntekts ervervelse. Effektive ferdselsårer bidrar til økt verdiskapning og bosetting. Gode veier bidrar også til økt trafikksikkerhet som er viktig for alle. Norge er et langstrakt land med fjorder og fjell. Verken vei eller kollektivforbindelser bør være til hinder for bosetting eller etablering av næring. Det er bekymringsverdig at enkelte kommuner svekker eller reduserer nødvendig infrastruktur som veier og parkeringsplasser av overdrevet hensyn til lokal klimapolitikk. Vi mener belønningsmidler bør stå sterkere i fokus og motivere forbrukere til å fornye bilpark og ta mer miljøvennlige valg.

Vi mener:

 • at staten skal være økonomisk ansvarlig for all infrastruktur som riksveinettet, inkludert ferger, bane, luft- og båthavner, terminalbygninger, nettverk for IKT og energitransport.
 • at staten skal ha det fulle ansvar for utbygging og finansiering av infrastruktur gjennom statsbudsjettet. Det skal være Stortingets beslutning i Nasjonal Transportplan (NTP) som til enhver tid er styrende for hvilke infrastrukturprosjekt som skal prioriteres. De store og gjennomgripende prosjektene skal følge statlig regulering.
 • at det skal opprettes et veifond for å sikre langsiktighet i finansiering og effektiv prosjektgjennomføring. Midlene overføres direkte fra Oljefondet og veifondet skal til enhver tid dekke minst 50 % av de planlagte prosjektene iht NTP.
 • at alle nye hovedveier bør legges utenfor bysentrum med gode tilførselsveier. Da skånes bysentrum for miljøforurensing og støy.
 • at prinsippet «forurenser-betaler» skal utfases.
 • at distrikter skal ivaretas ved å senke statens avgifter på bensin og diesel. Bensin og dieselpriser skal følge oljeprisen og at statens avgifter reduseres med med 30%.
 • at antallet el-biler kan økes, men vi vil endre el-bilfordelene slik at alle biler likestilles. Det bør legges vekt på utslipp, ikke hvilket «drivstoff» bilen går på. Folk må selv kunne velge hvilken type bil som er best til deres bruk.
 • at det skal være gratis med innfartsparkering ved tog- og bussterminaler rundt de store byene, slik at det blir enklere å velge kollektivtransport.
 • at veibruksavgiften skal reduseres.
 • at det bør bygges motorveier mellom storbyene.
 • at hovedveier bør legges utenom bysentrum og tettsteder, med gode tilførselsveier.
 • at NTP skal være mer langsiktig og helhetlig, og ikke følge valgsyklusen på 4 år.
 • at ulovlig kabotasje og sosial dumping i transportnæringen er et alvorlig problem. Det bør være de samme kabotasjereglene i persontransport som det er for varetransport.
 • at teknisk grensekontroll av utenlandskregistrerte vogntog og lastebiler skal intensiveres.
 • at drosjenæringen skal være regulert slik at den er levedyktig.
 • at sykehus og legevakter skal ha tilstrekkelig med rimelige og helst gratis parkeringsmuligheter.
 • det er feil at nye parkeringsnormen i byene der det settes en maksgrense for antall bilplasser, et minimumsantall for sykkelparkeringen og bildeling i store boligprosjekter.
 • at lokaldemokratiet skal avgjøre når det foreslås å fjerne parkeringsplasser til fordel for sykkelstier
 • at billkollektiv kan gjerne etableres der det er ønskelig lokalt.
 • at bruken av salt på veier bør reduseres.
 • at vrakpant på biler skal være høyere. 


Luftfart

Luftfart er en del av kollektivnettet i vårt langstrakte land. Folkets Parti vil opprettholde et godt flyrutenett. Flyplassene på kortbanenettet knytter landet sammen. Det gjør det mulig å bo og drive næringsvirksomhet i hele landet. Dette var bakgrunnen for at staten startet utbyggingen på 1960-tallet. Det er minst like viktig i dag. Derfor bør flere direkteruter fra lokale flyplasser vurderes. Dersom ulønnsomme flyplasser skal opprettholdes, skal dette gjøres ved bevilgninger over statsbudsjettet.

Folkets Parti vil:

 • fjerne flypassasjeravgiften
 • opprettholde et godt flyrutenett i Norge
 • beholde kortbanenett, men kan vurdere sammenslåinger der dette vil være naturlig som følge av bedre kommunikasjon
 • redusere avgiftene slik at kommersielle flygninger kan opprettholdes samt bruke mer penger på FOT-ruter slik at det blir flere avganger fra lokale flyplasser og billigere flybilletter i distrikts-Norge
 • unngå monopol på kortbanenettet


Kollektivt og sykkelvei

Kollektivtransport er viktig. For å redusere vekst i persontransport som bidrar til dårligere fremkommelighet, vil dette være et stort satsningsområde for Folkets Parti. Norge er ikke et typisk sykkel-land som for eksempel Nederland. Hos oss er temperatursvingninger store og terrenget er kuppert. Det må derfor være frivillig å sykle, om og når det passer for hverdagskabalen. Ingen skal føle at sykling er tvang grunnet argumenter om klima. Vi har stort fokus på personer som ikke har helse til å sykle eller gå. Det er derfor viktig å ikke diskriminere denne gruppen, men heller tilrettelegge så godt som mulig.

Folkets Parti vil:

 • ha økt satsing på rimelig og effektiv kollektivtransport
 • bruke kollektivfelt, ikke egne kostbare bussveier
 • ha flere direktebusser mellom byer og bydeler
 • ikke å fjerne parkeringsplasser til fordel for sykkelveier der dette strider mot lokalinnbyggernes vilje
 • etablere en «bestillingsordning» der dette kan være rimeligere enn faste bussruter
 • legge til rette for økt satsing på bysykler og elsparkesykler i regulerte former


Fergetrafikk

For næringsliv og fastboende langs kysten er fergetilbudet livsnerven som binder samfunn, hjem og arbeidsplasser sammen. Dette er grunnen til at vi alltid må kjempe for et godt fergetilbud til en akseptabel pris. Langs kysten går fergebilletten gjennom bompengene. Folkets Parti er sterkt imot høye fergepriser. Fylkeskommunene får for lite penger sett i forhold til de økende utgiftene til blant annet fergedrift og fylkesveivedlikehold. Regjeringen sender regningen videre til kystfylkene, til pendlere, øyboere og næringslivet langs kysten. Vi mener det er essensielt at kollektive forbindelser ikke skal være til hinder for bosetting eller etablering av næringsvirksomhet i vårt langstrakte land. Staten har ansvar for 16 fergesamband, mens fylkeskommunene og kommunene har om lag 100. Når regningen for disse 100 veltes over på bilistene blir det for dyrt å bo og arbeide langs kysten.

Follkets Parti mener:

 • at ferger skal være en forlengelse av veinettet
 • at fergene bør som hovedregel være gratis, alternativt ha moderate takster
 • positivt om tiltak rettet mot elektrifisering av busser og ferger der det er det beste samfunnsnyttige alternativet. Likevel bør ikke elektrifisering være et absolutt krav i anbudsprosesser for ferger og annen kollektivtransport.


Tog og bane

Folkets Parti vil rette søkelyset mot EUs fjerde jernbanepakke. Jernbanen vår en grunnleggende for infrastrukturen og bør være offentlig eid og styrt. Det må sikres at vi fortsatt kan ivareta våre nasjonale krav til sikkerhet og kontroll med trafikken på norsk jernbane. Statens jernbanetilsyn skal fortsatt ha siste ord om sikkerheten.

Folkets Parti ønsker:

 • en statlig styrt jernbanepolitikk og jernbanedrift
 • å etablere høyhastighetstog mellom de store byene
 • etablering av Nord-Norgebanen, med dokumentert lønnsomhet før byggestart
 • å legge til rette for godstrafikk via sjø og jernbane av miljøhensyn.


Digital infrastruktur

Telenor er i ferd med å stenge ned kobbernettet i Norge. Dette vil føre til at en god del mennesker blir avskåret fra den digitale verden. Vi mener at fiber til alle er like selvfølgelig som strøm. I de store byene vil mobilnettet kunne løse en del av utfordringene med nedbyggingen av kobbernettet. Innbyggere har krav på en digital tilkobling enten ved fiber eller mobilnett.


Strøm og strømpriser

Folkets Parti ser med stor bekymring på de høye strømprisene og nettleien. Strømprisen i Norge har variert betraktelig den senere tid. Strømmen har blitt dyrere og utgjør en betydelig kostnad i husholdningsbudsjettene. Norske myndigheter inviterer til et spleiselag i befolkningen for å finansiere den grønne satsingen. Det vil føre til fortsatt økning i nettleieprisene.

Etterslepet i vedlikehold av linjenettet er stort, men disse pengene har forbrukerne allerede betalt til kraftselskapene. I dag må linjenettet rustes opp for enorme beløp for at det skal bli mulig å lade for eksempel el-biler over hele landet. Dette bør ikke belaste en vanlig husholdning. Derfor ønsker vi et topprissystem for strøm hvor vanlig husholdning skjermes fra store svingninger og økte linjeleier. Strømmen til en vanlig husholdning skal være rimelig og forutsigbar.

Folkets Parti om strøm:

 • Vi sier nei til bygging av NorthConnect overføringskabel til EU, ettersom utenlandskabler gir høyere strømpris hjemme
 • Vi vil sikre at våre energiressurser kommer innbyggere og industrien til gode lokalt
 • Vi vil fjerne moms på strøm til private husholdninger
 • Vi ønsker at staten skal ha ansvaret for finansiering av investeringer i det nasjonale strømnettet slik at innbyggerne i minst mulig grad belastes dette gjennom nettleie