Vårt prinsipprogram finner du under her

Det kan også lastes ned her: Prinsipprogram

FOLKETS PARTI er et aktivt, blokkuavhengig parti som finner nye løsninger som ikke er bundet av det tradisjonelle politiske tankesettet.

Folkets Parti setter mennesket først, og vil verne om individets rettigheter.

Vi holder sterkt fast ved grunnloven og de rettigheter den legger opp til, som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet. Vi ser alle mennesker som likeverdige.

FOLKETS PARTI er mer opptatt av saker enn politiske farger som rødt, blått eller grønt. Vi ønsker å verne om menneskerettigheter, samtidig som vi setter fellesskapets interesser i fokus.

 

Det er et grunnleggende prinsipp at vi skal kjempe for sosial rettferdig fordelingspolitikk. Alle som vokser opp, eller lever i Norge skal ha samme mulighet til god helse, god utdanning og et godt liv.

 

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt. Landets infrastruktur er et felles gode og et offentlig felles ansvar å finansiere.

Vi vil styrke nasjonal selvbestemmelsesrett og unngå overnasjonale avgjørelser. Vi vil jobbe for Norge. Vi er valgt av norske borgere, hverken av EU eller FN.

Vi vil at folk skal ta ansvar og gjøre sin plikt før man krever sin rett. Velstanden kan ikke basere seg på jobber i det offentlige.

Vi vil støtte opp om forskning, nytenkning, gründere, bedrifter og andre som kan skape arbeidsplasser.

Vi er imot å finansiere infrastruktur med bompenger eller veiprising.

Vi vil at staten tar det fulle ansvar for utbygging av infrastruktur gjennom statsbudsjettet. Dette kan gjøres gjennom omfordelinger innenfor dagens budsjettrammer, øke budsjettrammene med omdisponering av midler fra «Oljefondet», alternativt via en omprioritering i skatte- og avgiftsnivået med samme sosiale profil som det norske skattesystemet ellers er bygget opp rundt. Om nødvendig øke beskatningen noe hvis det ikke finnes tilstrekkelige midler innen de to foregående punkt.

Vi ønsker også å få opprettet et eget veifond.

 

Vi ønsker en langsiktig satsning på god infrastruktur, godt kollektivtilbud og trygge veier for gående, syklende og kjørende.

 

FOLKETS PARTI er prinsipielt mot særskatter, herunder eiendomsskatt.

Å lytte til folket er viktig for oss. Et eventuelt EU medlemskap må avgjøres i en ny folkeavstemming.

Vi ønsker en revurdering av EØS avtalen med fokus på handel fremfor EU tilnærming.

Vi ønsker selv å utforme norske lover og regler. Skal vi gi fra oss selvbestemmelsesrett må dette gjøres ved folkeavstemning.

FOLKETS PARTI sier et klart og tydelig nei til vindkraftanlegg på land og til sjøs. Vi vil ikke tillate ødeleggelse av norsk natur og artsmangfold.

Vi ønske å satse på vannkraft. Vi vil gjøre det lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraft både med tanke på miljø, kapasitet og effektivitet.

Vi ønsker å legge til rette for fortsatt satsing på olje- og gassindustrien, med gode rammevilkår for landets viktigste næring og inntektskilde. Den norske oljeindustrien er innovative og omstillingsdyktige. Det er viktig at Norge fortsatt leder an i arbeidet med omstillingen til en renere industri.

Vi ønsker å sikre eldre og uføre muligheten til god livskvalitet både økonomisk og sosialt. Pensjoner skal reguleres i takt med prisstigningen. Underregulert pensjon skal rettes opp så snart som mulig.

FOLKETS PARTI vil kjempe for mest mulig åpenhet i politikken. Viktige og større saker skal konsekvens utredes og debatteres i åpne fora.

Vi ønsker å spare inn på kostnader i offentlig sektor.

Vi stoler på at de aller fleste vet best hva som fungerer i egen hverdag. «Vi lytter til folket»

FOLKETS PARTI er motstander av symbolpolitikk i klima og miljøsaken. Vi vil arbeide for en klimapolitikk forankret i kost-nytteprinsippet.

FP ønsker:

- at alle avgjørelser som angår norske forhold skal forankres hos norske, demokratisk valgte myndigheter
- at det skal være åpenhet i forvaltningen og at beslutningsprosesser skal være transparente
- å legge til rette for at de som har begrenset tilgang til digitale løsninger får alternative måter å komme i kontakt med offentlige tjenester
- at i veldig viktige spørsmål både lokalt og sentralt bør det benyttes folkeavstemninger
- å verne om den private eiendomsretten
- å styrke kommuneloven og sette søkelys på lokaldemokrati
- å verne om ytringsfriheten som en demokratisk rettighet

FP mener at veiprosjekter skal bygges ut ifra en helhetlig infrastruktur tenkning.  Vi ønsker en langsiktig satsning på god infrastruktur, godt kollektivtilbud og trygge veier for gående, syklende og kjørende.

FP ønsker:

- ikke å benytte bompengefinansiering. Det er en usosial avgift som rammer tilfeldig, og de som har minst.
- at bensin og dieselpriser skal følge oljeprisen og at statens avgifter reduseres med 30%
- ikke å innføre noen form for GPS veiprising. Veiprising er en skjult bompengeavgift som også innebærer overvåkning av alle bilister
- å legge til rette for godstrafikk via sjø og jernbane av miljøhensyn
- statlig styrt jernbanepolitikk og jernbanedrift
- at alle bilrelaterte bilavgifter bør øremerkes veibygging
- at bygging og vedlikehold av veier, broer, tunneler og annen infrastruktur er en offentlig oppgave som skal finansieres av statlige, fylkeskommunale og kommunale midler
- at det er de offentliges oppgave er å sikre infrastruktur og kollektivtilbud for alle trafikantgrupper
- at ferger skal være en forlengelse av vårt veinett. De bør som hovedregel være gratis, alternativt ha moderate ferjetakster
- at sykehus, legevakter skal ha tilstrekkelig med rimelige eller gratis parkeringsmuligheter
- å opprettholde et godt flyrutenett i Norge da luftfart er en del av kollektivnettet i langstrakte Norge
- å motsette seg at kontrollen over jernbanedrift og jernbanenett overføres til EUs organer gjennom EØS avtalen
- lyntog mellom de store byene

FP ser med bekymring på en altfor høy ressursbruk til klima formål.

FP ønsker:

- å si nei til energipakke 4 da den steg for steg knytter oss nærmere EUs energiunion og svekker nasjonal kontroll og myndighet på energiområdet
- å støtte videre drift av norsk olje og gass da dette er den viktigste industrien for norsk økonomi og næringsliv
- ikke å legge føringer på elektrifisering av norsk olje og gassindustri da vi er prinsipielt imot dette, men industrien kan selv velge om de ønsker elektrifiseringen
- ikke å støtte offentlige subsidiert karbonfangst og karbonlagring. Det fremstår som en dyr og unødvendig teknologi
- å si nei til bygging av NorthConnect overføringskabel til EU og andre utenlands kraftkabler.
- å si nei til ACER
- ikke en klimapolitikk som er svært inngripende i menneskers liv og særlig rammer eldre, barnefamilier, aleneforeldre, funksjonshemmede og folk med svak privatøkonomi
- ikke at Norge skal forplikte seg til klimamål gjennom internasjonale avtaler som for eksempel Parisavtalen
- ikke at skoleverket skal benyttes til å fremme klimapolitisk propaganda rettet mot barn og unge
- å satse på vannkraft og gjøre det avgiftsmessig lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraft både med tanke på kapasitet og effektivitet
- å beholde biodrivstoff andelen på 2020 nivå og ikke gå inn for en økt innblanding slik regjeringen ønsker

Miljø og avfallshåndtering.

En av våre største globale utfordringer er forurensing av våre havområder. Kystnasjoner med store havområder som Norge har et særskilt ansvar for opprydding i havene, men også for å bistå utviklingsland i å etablere gode systemer for avfallshåndtering.
FP ønsker:

- å bistå utviklingsland i å etablere gode systemer for avfallshåndtering da en av våre største globale utfordringer er forurensing av havområder
- å ansvarlig gjøre bedrifter, myndigheter og forbrukere slik at det kan bli slutt på at plasten havner i naturen
- at fortrinnsvis alle nasjoner bør håndtere eget avfall med bruk av varme gjenvinning
- å forbedre renhold på offentlige steder og veier.
- strengere regler for å kaste søppel på gaten og i naturen, vi ønsker å øke bruken av forenklet forelegg, og vurderer økte satser på bøter
- at båter som anløper norske havner, kan få tilbud om å tilkoble seg landstrøm dersom det er teknisk mulig. Staten, i samarbeid med rederiene bør i fremtiden tilrettelegge for landstrøm

Vindkraft

FP ønsker:

- ikke vindkraftutbygging på land eller til sjøs
- at vindkraftutbygging bør stoppes umiddelbart og man bør vurdere muligheten for å revurdere gitte konsesjoner
- at for hver vindmølle som er bygget eller bygges, må tiltakshaver forplikte seg til å rydde opp etter seg når møllene ikke lenger er i bruk

Stønader, statlige ytelser og pensjon

FP ønsker:

- å omorganisere og forenkle NAV slik at brukernes rettigheter blir styrket og man unngår unødig byråkrati
- å legge vekt på behandlende leges vurdering og fokuset skal ligge på rettssikkerhet, brukermedvirkning, avbruddsfri inntektssikring og alle saker må være godt opplyst før vedtak fattes av NAV
- å sikre gode og forutsigbare sykelønnsordninger og pensjonsordninger for alle
- at ingen i Norge skal ha lavere inntekt enn definert fattigdomsgrense. Dette gjelder også alle trygdede
- at reduksjonen i pensjoner som følge av 0.75 formelen skal rettes snarest mulig. Pensjonene reguleres tilsvarende generell lønnsutvikling i offentlig sektor tilbake til 2015
- at generell pensjonsalder holdes på dagens 67 år og med fleksibilitet ned mot 62 år, samt med stillingsvern opp til 72 år der det er relevant. Enhver endring her skal komme pensjonistene til gode
- et sterkere rettsvern mot aldersdiskriminering
- å beholde etterlattepensjonen slik den er i dag
- at alle offentlige stønader automatisk skal indeksreguleres
- at AAP kutt reverseres. Makstiden for AAP bør utvides slik at vi sikrer de som blir syke og uføre en avbruddsfri inntektssikring fra folketrygden inntil de er endelig avklart mot arbeid eller ufør. FP vil ikke ha karenstid før utbetaling av ytelser iverksettes

Barnefamilier er en viktig ressurs. Vi må sørge for at de får en god hverdag og har nok tid til samvær med egne barn.

FP ønsker:

- å innføre behovsprøvd barnetrygd for samlet familie inntekt på over 1,2 millioner kroner.
- et skolesystem som sikrer god kompetanse og gir elevene mulighet til å utvikle egne sterke sider
- å beholde ordningen med fritt skolevalg
- flere lærere i skolen med spesialkompetanse
- å styrke det psykisk helsetilbud, gjerne med egne timer om dette
- å fokusere på skolens kjerneoppgaver
- å innføre praksisrelaterte studieretninger i videregående skole med teori tilpasset studieretningen
- å sikre at alle som ønsker det og er kvalifisert skal få mulighet til høyere utdanning
- å sikre at utdanning er gratis og at flest mulig skal få tilbud om studentboliger til akseptable priser
- at staten må forplikte seg til å dekke inn kostnaden kommunene har fått med lærernormen

FP ønsker:

- å styrke ordninger som bidrar til tettere bånd mellom næringslivet og forskningsinstitusjoner og styrke kompetanseoppbygging innad i norske bedrifter
- å styrke og verne om norsk havbruk, shipping og offshorenæringene, da dette representerer kompetanse for Norge som ligger godt foran det mange andre land kan utvikle
- å styrke forskningen innen atomenergi, landbasert havbruk, kostnadseffektiv kollektivtransport og bedre returordninger for plastavfall
- at Norge satser på kjernekraftforskning basert på bl.a. thorium som Norge har store forekomster av. Vi tror at dette kan ha mulighet til å bli et nytt industrieventyr

FP vil understreke at offentlige midler som er samlet inn i skatter og avgifter tilhører fellesskapet og alltid skal brukes med folkets beste som utgangspunkt.

FP ønsker:

- å beholde et sterkt statlig eierskap for å sikre at fellesskapet beholder kontroll over naturressurser, infrastruktur, felles data, og bedrifter som er viktig for å bevare kompetanse i Norge
- at skatter og avgifter skal stimulere til arbeid og verdiskaping i Norge
- å beholde kontanter som et lovlig betalingsmiddel
- å bidra til at internasjonale bedrifter med inntektsbringende aktivitet i Norge også bidrar som skattebetalere til Norge
- å sikre flest mulig trygge arbeidsplasser i fulle stillinger og redusere den offentlige bruken av konsulenttjenester
- å differensiere egenkapitalkrav slik at det blir enklere å kjøpe bolig for førstegangskjøpere. Vi mener det er viktig å kunne eie egen bolig
- å gi det private næringslivet best mulig rammevilkår slik at konkurranseevnen med utlandet er sterkest mulig
- avgiftslettelser for kjøp og bruk av bil
- ikke å pålegge kommunene nye oppgaver som ikke er fullfinansiert
- å innføre bedre betingelser for studielån. I dag settes studielånsrenten av basisrenten fratrukket 0,15 prosentpoeng. Vi vil gi fratrekk på 0,5 prosentpoeng, studielånet skal være et langt rimeligere lån enn et huslån
- å innføre et eget skattefradrag med maksimalt fradrag på 10.000 kr for enslige husstander/personer med en bruttoinntekt under 6G. Fra bruttoinntekt på 4G til 6G blir det trukket fra 2500 kr i fradraget pr 0,5G. Eksempelvis vil en bruttoinntekt på 5G gi et skattefradrag på 5000 kr
- å gi mulighet for å differensiere utlånskravene til bankene, det er ikke hensiktsmessig at kravene til boligkjøpere er like over landet, basert på at der store variasjoner når det gjelder prisvekst og prisnedgang i boligmarkedet på landsbasis

Oljefondet

FNB ønsker

- i løpet av 2022 å sette av ca 500 milliarder fra oljefondet til et fond for utbygging av infrastruktur. Deretter årlig avsetning i planperioden fr 2022-2033. Dette for å sikre investeringer iht. nasjonal transportplan (NPT). Avsetningen skal skje uavhengig av handlingsregelen på 3%. FNB ønsker med dette å frigjøre midler fra samferdsel til andre deler av statsbudsjettet.

Næring

Verdier må skapes før de kan deles. FP tror på markedsøkonomi med fri konkurranse som legger til rette for innovasjon, nytenkning og best mulig ressursutnyttelse.

FP ønsker

- å føre en næringsvennlig politikk som gjør det attraktivt å utvikle både handel og industrivirksomhet i Norge. Lønnsomme arbeidsplasser i det private er viktige for verdiskapningen vår og derfor vil vi føre en politikk som gir norsk næringsliv gode vilkår
- at private aktører skal kunne levere tjenester til det offentlige etter de samme krav og vilkår som settes til offentlig aktører
- å styrke støtteordninger for oppstart av nye næringer, utvide lånegarantiordningene, øke etablererstøtten og gjøre det enklere å kunne få oppstarts lån
- å opprettholde Norsk Olje og Gassindustri da næringen i overskuelig fremtid vil være svært viktig for norsk økonomi
- å støtte videre drift av petroleumsindustrien uten elektrifisering av norsk sokkel.
- å øke utnyttelsen av allerede åpnede oljefelt
- å styrke rammevilkårene for leverandørindustrien
- å utrede et nytt skatteregime for oljeindustrien

FP ønsker videre

- å øke kraftproduksjonen fra vannkraft gjennom å effektivisere eksisterende anlegg
- å føre en politikk som fører til økt verdiskapning både på bygd og i by
- å motvirke salg av norsk industri og infrastruktur til utlandet
- å styrke reiselivsbransjen som er en viktig næring, generere mange arbeidsplasser i tillegg til å sikre bosetting og utvikling i distriktene
- at staten skal ha ansvaret for finansiering av investeringer i det nasjonale strømnettet slik at innbyggerne i minst mulig grad belastes dette gjennom nettleie

Gründere

- å sikre at gründere og selvstendig næringsdrivende får sosiale rettigheter på lik linje med alminnelige lønnsmottakere. Dette vil gjøre det enklere for gründere og andre som ønsker å skape nye arbeidsplasser
- å redusere byråkratiske krav for nystartede selskaper

FP ønsker

- økt matproduksjon og flere lønnsomme gårder i hele landet. Landbruk og levende bygder er viktig for matproduksjon, bosetting, beredskap og bevaring av kulturlandskapet
- å beholde ordningen med jordbruksavtale og gjøre det lettere for nyetableringer innen skog og landbruk

FP ønsker

- strengere straffer for dyremishandling og annen type misskjøtsel av dyr
- å åpne for muligheten til bruk av kollektivfelt for dyretransport

FP ønsker

- at alle skal ha rett til arbeid. Organisasjonsfrihet skal sikres gjennom det nasjonale trepartssamarbeidet. Gode fagforeninger gir et trygt og godt arbeidsliv, og vil være et viktig redskap for å sikre levestandarden i Norge
- å utøve det statlige eierskapet mer aktivt for å fremme fellesskapets interesser knyttet til bærekraft, lønns og arbeidsvilkår, læreplasser, kamp mot sosial dumping og moderasjon i lederlønninger
- større avstand mellom lobbyister, arbeids- og arbeidslivs-organisasjoner, og politisk miljøer. Befolkningen bør ha rett til innsyn
- å styrke arbeidet med å forhindre sosial dumping i norsk arbeidsliv inkludert skipsfarten
- å sørge for en taxinæring som er godt regulert slik at sjåførene har mulighet for en normal inntekt og en trygg arbeidssituasjon
- å rydde opp i transportnæringen og stoppe ulovlig virksomhet som sosial dumping og kabotasje
- å sikre trygge arbeidsplasser i fulle stillinger og redusere den offentlige bruken av konsulenttjenester
- å oppfordre bedrifter til å ansette folk med hull i CVen

FP ønsker

- større grad av pasient- og brukermedvirkning
- å ha fritt bruker- og sykehusvalg
- å legge bedre til rette for å velge private helsetjenester
- flere hender i helsevesenet ved bruk av flere fulltidsstillinger
- å satse på lokale fødeklinikker og kort avstand til et lokalt sykehustilbud
- å sørge for næringsrik og godt mattilbud på alders og sykehjem
- å styrke ordningen med omsorgslønn
- å styrke og utvide brukerstyrt personlig assistanse (BPA-ordningen) og gi flere rett til å få sine behov for hjelp dekket gjennom denne ordningen
- å tilbakeføre AAP uten karenstid. Personer skal bli avklart til arbeid eller ufør
- å øke rettssikkerheten til grupper som er avhengige av eller i kontakt med det offentlige grunnet helsemessige eller sosiale forhold
- å arbeide for større åpenhet og forståelse i samfunnet rundt rus og psykiske lidelser
- å rette søkelys på bedre oppfølging i psykiatrien og rusbehandlingen, og fokusere på et bedre ettervern
- å ha gode lavterskeltilbud der mennesker med psykiske utfordringer kan få hjelp til livsmestring og et sosialt nettverk
- å sikre raskere hjelp og ha en nullvisjon for selvmord blant barn og unge
- å sikre at sårbare barn og unge blir fanget opp og raskt får hjelp gjennom skolen
- å gi tilskudd til bedrifter som gir funksjonshemmede arbeid
- å styrke barnevernet det er meget viktig at barn og unge får gode oppvekstkår. Vi vil da kvalitetsutvikle tjenestene og utvikle kompetanse for de ansatte

FP ønsker

- å styrke domstolene for å redusere tiden det tar å få en sak ferdigbehandlet
- å desentralisere politiet, og gjøre lokal tilstedeværelse til en prioritert oppgave
- å opprette flere soningsplasser
- å styrke tilbudet om åpen soning da dette øker sjansen for at kriminelle blir innlemmet i samfunnet og forlater en kriminell løpebane.
- å styrke fengselsvesenets innsats for å rehabilitere mens innsatte soner, samt sørge for ettervern etter soning
- å aktivt bekjempe gjengkriminalitet ved bruk av forebyggende tiltak for å hindre dannelse av kriminelle gjenger og organisert kriminalitet
- flere strenge tiltak mot ungdomskriminelle, og da spesielt gjenger som utfører vold, ran og trusler
- strengere straffer for vold og voldtekt samt gjengangskriminelle
- å styrke dagens rettshjelpsordning ved å heve minimumsgrensen for å kvalifisere til fri rettshjelp til 3,5 G samt øke saksområde for fri rettshjelp

Norge har et behov for kontroll og overvåking av så vel landområder som havområder, og det er først og fremst vår egen hær, marine og flyvåpen som må ha kapasitet til å fylle denne oppgaven.

Norge må styrke reaksjonsevne, beredskap og tilstedeværelse i eget
territorium, samtidig øke evne til mottak av allierte forsterkninger.

FP ønsker

- å styrke allmenn verneplikt for alle mellom 18 og 28 år
- opprustning av utstyr og personell i Forsvaret for at vi skal ha kapasitet til å løse våre oppgaver både hjemme og ute på en tilfredsstillende måte
- styrke medlemskap i NATO da dette er grunnleggende for å sikre vår suverenitet og forsvarsevne
- å styrke den sivile beredskapen for å sikre kontinuerlig kapasitet i fred, krise og krig

FP ønsker

- å sikre norske interesser gjennom internasjonalt samarbeidet
- å beholde et sterkt statlig eierskap for å sikre naturressurser, infrastruktur, felles data og strømnett, og sikre nøkkelbedrifter for å bevare kompetanse i Norge
- å sikre at norske bistandsmidler blir brukt til folk som faktisk trenger det, samt motvirke at midlene blir brukt til ideologisk motivert politikk
- å revurdere EØS avtalen. Vi vil gjennomføre en folkeavstemning om det reforhandlede resultatet
- å sørge for en balanse mellom internasjonal frihandel og nasjonale hensyn slik at norske arbeidsplasser sikres

FP ønsker

- at det skal være praktisk og økonomisk mulig for alle å drive med idrett
- mer fokus og bedre vilkår for breddeidretten
- å sikre et spennende kulturtilbud gjennom en kombinasjon av offentlige og private aktiviteter
- å sikre et variert kulturtilbud for alle grupper i befolkningen
- å stille strenge krav til bruk av offentlige kulturmidler
- at frivillig arbeid skal være skatte og avgiftsfritt, da dette er en hjørnestein i et levende demokrati og velferdssamfunn
- at det norske samfunnet bygges på den kristne og humanistiske kulturarven

FP ønsker
- en human og rettferdig innvandringspolitikk basert på at Norge har muligheter og ressurser for å kunne ta et særskilt internasjonalt ansvar. Alle som bosetter seg i Norge skal gis mulighet til å bidra og møte forventning om å ta ansvar
- en god integreringspolitikk som bidrar til at flest mulig kommer seg hurtig inn i arbeidslivet og får mulighet til å tjene sin egen lønn og hindrer segregering
- at tros og livssynsfriheten skal beskytte enkeltindivider. Den skal ikke beskytte ideologier eller religioner
- gode, raske prosesser når det gjelder asylbehandling og eventuell rask retur av asylsøkere og andre med ulovlig opphold i Norge
- å styrke arbeidet mot menneskesmugling, gjerne med opplysningsarbeid og kampanjer i land som er sterkt rammet av denne problematikken
- at alle med lovlig opphold i landet skal også ha krav på økonomisk trygghet
- at alle må gjennomgå en obligatorisk muntlig og skriftlig norskopplæring, som skal følges opp og evalueres. Språk er et viktig virkemiddel for en vellykket integrering. God kompetanse i muntlig og skriftlig norsk gir mulighet for arbeid mye raskere, hvilket er hovedmålet for en vellykket integrering