Det har vært snakk om folkeavstemning med tanke på opphevelsen av fylket Vestfold og Telemark, men dette ble skjøvet over på kommunene. Når man ser på hele prosessen fra starten av. Burde en folkeavstemning blitt gjort i 2017 – før sammenslåingen av fylkene ble vedtatt i Stortinget. Nå har dette kun blitt en vinglete prosess som vil koste skattebetalere, strømkunder – ja, stort sett innbyggerne i Norge sine penger , veldig dyrt! Fordi Vedum skal jo ikke sponse dette selv? Dette kommer selvfølgelig fra deg og meg via skatter og avgifter.

Hvis man ser litt på hvordan dette har blitt håndtert fra starten av burde folk tenke seg litt om. Man burde sette seg inn i hva dette vil koste samfunnet, og så må man gå i personlig verdier. Det er jo det dette handler mest om. Hvilken tilhørighet vi har til hvert vårt fylke. Det er selvfølgelig viktig å vite hvor man hører hjemme og hvor man kommer fra. Min tanke er at vi alle er fra Norge og bor under samme himmel og derfor burde tenke felleskap.

Folkets Parti FNB mener det er svakheter ved vårt demokrati. Vi vil styrke folkets rett til å påvirke politiske prosesser. For oss vil det være veldig viktig å ha åpne prosesser slik at folket kan føle seg inkludert i debatten og beslutningsprosessen.

Vår politikk:

– Vi vil at folkeavstemminger skal benyttes i alle saker hvor Norge gir fra seg selvbestemmelse
– Vi mener at folkeavstemninger skal gjøres bindende. Vi skal lytte til folket

Her en tidslinje for hvordan denne saken har blitt håndtert politisk, og når man tenker seg litt om så tror jeg mange skjønner at dette ikke er veldig bra håndtert.

Som man kan se av tidslinjen. Har det ikke på noe som helst måte vært en undersøkelse som viser hva folk mener om dette. Men på bakrundstall av et stortingsvalg så åpner altså regjeringen for at det skal være mulig å bryte opp fylkene, uten noen form for forutsettinger av hva folket mener. Det er jo hele poenget når man igjen setter i gang en prosess for å bryte opp fylkene. Det var på grunn av at folk var sinte på måten denne sammenslåingen ble gjennomført. MEN hvor mange er sinte? Hvorfor er de sinte? Vet de hvor mye det vil koste? OG sist men ikke minst – vet de hvem som skal betale for dette? Dette er kun dårlig styring og sløsing med skattepenger.

Legg ned hele fylkeskommunen

Nå som skaden har skjedd burde man legge ned hele fylkeskommunen, fordi det ikke er nødvending med dette fordyrende leddet. Veier og tannlege burde blitt overført til staten. Kultur og skole burde vært lagt til kommunene med de samme midlene som fylkeskommunen forvalter.

Folkets Parti FNB mener at staten skal ha overordnet ansvar for infrastruktur, transport, helse, omsorg og utdanning. Da vil man få ansvarlig gjort den styrende regjering slik at tilbudet blir best mulig for befolkningen.

Vår politikk:

– Vi vil redusere offentlige kostnader og byråkrati og dermed effektivisere norsk forvaltning.  Fylkeskommunen har vært, og er, et unødvendig og fordyrende ledd i den offentlige forvaltning. Folkets Parti FNB vil legge ned fylkeskommunene som selvstendig forvaltningsnivå. Vi vil fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private.
– Vi mener at vi bør redusere Statsforvalterens overstyring av lokalt fattede vedtak
– Vi vil styrke det kommunale selvstyre.  Staten må fastsette en minstestandard som alle kommuner må oppfylle. Det må være samsvar mellom pålagte oppgaver og økonomiske rammebetingelser
– Vi er generelt imot ufrivillig sammenslåing av kommuner
– Vi vil ha størst mulig åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene
– Vi vil bekjempe kameraderi og myndighetsmisbruk innenfor offentlige etater

Hvis man ikke legger ned fylkeskommunen burde man i hvertfall holde en gjeldene folkeavstemning. Det er jo helt forkastelig at dette ikke ble gjort på fylkesnivå der det hører hjemme. Å skyve dette over på kommunene virker helt flåsete. Først så bestemmer Stortinget at fylkene skal slås sammen. Deretter skyver fylke dette over på kommunene. Nei! Dette er vinglete og dårlig politisk håndverk fra øverst hold.