Hvis du tenker etter. Hva gjør EØS-avtalen for deg? Ikke for bedriften, men deg som enkeltmenneske? Det første du tenker – kan være – at det er en handelsavtale som er viktig for Norge. Og jeg skal ikke bestride at den er viktig, men den er ikke avgjørende (https://neitileu.no/)

Når dette med EU startet. Hadde den en god intensjon. Det skulle være en handelsavtale mellom land i Europa, og varer å tjenester skulle flyte lettere mellom de Europeiske landene. I 1994 ble det gjennomført en folkeavstemning i Norge om hvor hvitt Norge skulle delta i dette EU samarbeidet. Svaret ble «nei». Allikevel presterte Gro Harlem Brundtland å signere en avtale som forpliktet Norge seg til en EØS-avtale. Bak ryggen til det norske folk – en maktutøvelse uten sidestykke. Dette har kostet Norske skattebetalere milliardvis av norske kr frem til i dag.

I dag er denne avtale blitt noe helt annet. Avtalen undergraver vår egen grunnlov, og trer forpliktelser ned over hode på både politikere og innbyggere i Norge.

I denne teksten skal jeg være kort, så jeg skal gå rett på sak. For deg som forbruker i Norge – og det omfatter de fleste. Kommer EØS-avtalen deg ikke til gode. For å finne et konkret eksempel. Er strøm det letteste kortet å dra opp. Den enste grunnen til at strøm er blitt dyr er det samarbeidet (forpliktelser) Norge har med EU igjennom EØS-avtalen. punkt nr. to er vindmøller. Tyske selskaper slipper inn i Norge og beslaglegger flott norsk natur som til et paradoks er med på å gi deg høyere strømpriser.

De som iverer mest etter en EØS-avtale, og et samarbeid med EU er bedriftseiere og konsern-direktører. Hvorfor det. Fordi EU gir masse subsidier og støtte til konsern, bedrifter, og prosjekter som passer inn i EUs syn på verden. Norge betaler altså penger til EU. For at EU skal gi dem tilbake via subsiderier. Altså man holder en gulrot foran rike og mektige folk slik at de til slutt tror at Norge faktisk er avhengig av EU. Hadde den Norske stat gi pengestøtte direkte til satsingsprosjekter i norske konsern og bedrifter. Hadde vi ikke vært avhengig av dette systemet.

FNB er et demokratisk parti og ønsker derfor å gjennomføre en gjeldene folkeavstemning på EØS-avtalen. Slik som Storbritannia har gjort EU samarbeidet. Dette på grunn av at denne avgjørelsen skal bestemmes på en demokratisk måte. Grunnen til at FNB har vanskeligheter med EU er at den kommer i konflikt med norsk selvråderett. Det kommer i konflikt med partiprogrammet.

Vår politikk:

– Vi vil sikre norske interesser gjennom internasjonalt samarbeid, men sørge for at vi beholder selvråderetten- Vi ønsker å beholde et sterkt statlig eierskap for å sikre naturressurser, infrastruktur, felles data og strømnett, og sikre nøkkelbedrifter for å bevare kompetanse i Norge.

Husk at det vil alltid være en politiker eller bedriftseier som vil komme med argumenter for EU, men ta en titt i din egen lommebok, og sjekk mulighetene. Det finnes en fremtid uten EU.

Tommy Ballestad

  1. kandidat Telemark

Fra partiprogrammet.

EU startet med 6 stater, en visjon om samarbeid mellom frie stater, en handelsavtale og et politisk samarbeid. Ideen var å sikre handel, fred og et godt forhold i Europa.

Vi ser en kontinuerlig utvikling i å tilpasse oss EU der Norge underlegger seg stadig nye direktiver og tilpasser lovverket etter disse direktivene.

Vi i FNB er sterkt uenig i denne utviklingen. Visjonen har forsvunnet, samarbeidet er smuldret vekk, og har blitt erstattet med dominans. Norske myndigheter har ikke lyttet til sine borgere selv om folket har stemt NEI til EU to ganger.

Det offentlige bruker årlig ekstreme summer av norske skattekroner som direkte motarbeider majoriteten av skattebetalernes ønsker.

Da EØS-avtalen ble inngått omfattet den 267 direktiver, i dag omfatter den mer enn 1 300 direktiver. Disse direktivene viser EØS-avtalens makt over norsk arbeidsliv, økonomi og lovverk.

Norsk arbeidsliv opplever stadig økt press fra EU gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen svekker norsk suvereni¬tet og truer norske arbeidstakeres rettigheter. FNB mener Norge må ut av/ revurdere EØS- avtalen.

Slik EØS-avtalen er i dag presses det igjennom konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Landet vårt har også blitt dårligere på selvberging etter at EØS-avtalen ble en del av vår innenrikspolitikk. Med EUs energibyrå ACER har vi mindre kontroll på egen vannkraft og energi med høy strømpris som resultat. Importen har økt og fastlandseksporten har 400 milliarder i handelsunderskudd uten olje og gass. Til slutt, men ikke minst, har demokratiets kjerneverdier blitt svekket gjennom manglende innsyn, oversyn og påvirkning.