1. FP Lillestrøm skal være innbyggernes parti i Lillestrøm, og vi vil jobbe for at kommunen skal lytte til folks rettigheter og ønsker. Lillestrøm kommune skal være en ja-kommune.

2. FP Lillestrøm er bil og mc venn. Vi vil jobbe for at det skal bygges et veinett og parkeringsplasser tilpasset de fremtidige behov kommunens innbyggere har og vil komme til å få. Dette innebærer at vi vil jobbe for at det etableres parkeringsplasser i tilknytning til barnehager, offentlige bygg, idrettsanlegg, sykehjem, m.m.

3. FP Lillestrøm vil jobbe for å unngå bompenger i Lillestrøm.

Når vi ikke det målet med det første vil FP foreslå:
– Å utvide «timersregelen» for bompenger til å gjelde fire timer. En fire -timersregel betyr at du kun skal betale for én passering i en bomstasjon selv om du passerer den samme bomstasjonen flere ganger i løpet av en fire-timers periode, gratis på søndager.

4. FP Lillestrøm vil ha gratis innfartsparkering, gratis parkering utenfor sykehus og legevakt. Ellers skal Lillestrøm ha moderate priser på parkering.

5. FP Lillestrøm vil ha fritt skolevalg. Vi vil også ha ideelle og private skoler med annen undervisningsform, og alternativt utdanningsløp. Alle skal kunne gjennomføre videregåendeskole ut fra sitt potensiale.  

6. FP Lillestrøm vil sikre et trygt miljø med synlig politi i gatene. Vi har null toleranse for vold og mobbing og der vi vil sette inn flere ressurser slik at vi når det målet.

7. FP Lillestrøm vil beholde KJELLER flyplass. Den skal bestå som et kulturminne og småflyplass. Vi er stolt av å være en by som har egen flyplass.

8. FP Lillestrøm vil videreutvikle og legge til rett for Lillestrøm som den kulturbyen den er. Vi vil også legge til rette for mer idrett for unge, og vi takker frivilligheten for den strålende jobben de gjør. Ingen barn og unge skal holdes utenfor idrett grunnet sosiale forskjeller.

9. FP Lillestrøm vil jobbe for å begrense størrelsen på administrasjonen i Lillestrøm kommunes og således kommunale gebyrer og kommunens bruk av innbyggernes penger.

10. FP Lillestrøm sier NEI til eiendomsskatt. Vi vil beskytte boligen mot beskatning og ikke minst formuesskatt.

11. FP Lillestrøm vil jobbe for å redusere den kommunale delen av formuesskatten, for blant annet, å kompensere for den økte beskatningen av primærboligen. Kommunen mottar i dag 0,7 prosent i formuesskatt fra kommunens innbyggere.

12. FP Lillestrøm ønsker å legge til rette for gjenvinning og avfallssortering, og vi ønsker å innføre gratis avleveringer på ISI miljøstasjon.

13. FP Lillestrøm vil jobbe for at Lillestrøm skal beholde sitt særpreg med variert bebyggelse med hovedvekt på småhusbebyggelse og lave blokker. Dette er en del av byens sjarm.

14. FP Lillestrøm vil jobbe for at skolene i Lillestrøm skal ha en høy standard både når det gjelder lærekrefter og bygningsmessig.

15. FP Lillestrøm setter eldreomsorgen høyt. Omsorg er mye viktigere enn symbolpolitikk. Vi vil jobbe for at Lillestrøm skal være et godt sted å bli gammel. Ingen skal behøve være ensomme i Lillestrøm.

16. FP Lillestrøm vil jobbe for å bygge ut og videreutvikle sykehus. Det er viktig for kommunens innbyggere at A-hus sykehus styrkes både med hensyn til kompetanseområder, men også med hensyn til kapasitet. Vi vil også ha direkte kollektiv trafikk til A-hus.

17. FP Lillestrøm vil la private tilbydere komplementere kommunens tilbud av omsorgstjenester og barnehager slik at tilbudet til kommunens innbyggere blir best mulig innenfor fornuftige kostnadsrammer.

18. FP Lillestrøm vil jobbe for at Lillestrøm skal være en næringsvennlig kommune slik at kommunen fremstår som en attraktiv lokasjon for fremtidsrettede bedrifter og at kommunen på den måten tiltrekker seg attraktive arbeidsplasser.

19. FP Lillestrøm ønsker å legge til rette for både toppidrett og breddeidrett gjennom at det må bygges og opprettholdes idrettshaller og arenaer for utøvelse av fysisk aktivitet.

20. FP Lillestrøm vil at Lillestrøm skal være et ønsket sted å bo for barn og unge, hvilket vil gjøre det bra for foreldre. Vi ønsker full barnehagedekning og løpende opptak av ett åringer.