Viktige saker ble avgjort, og her kommer høydepunkter fra Bergen Bystyre 22.06.2022. Folkets Parti brukte sine stemmer blant annet angående bompenger, nye veier, Bybanen, Miljøløftet og vannscooterforbud, m.m.

Bybane over Bryggen

Gruppeleder Cesilie Tveit bidro til Bystyrets spørretime med et muntlig spørsmål om Bybanen over Bryggen, grunnet en ny rapport om grunnforhold på Bryggen. Tidligere Byarkivar Skivenes og Bryggen-historiker Ersland har dokumentert at det kun er den nye muren helt ytterst på kaien som er på ren steinfylling. Grunnmassene nærmere Bryggehus er derimot noe helt annet. Søk i Bystyrets protokoller, kommunens og havnevesenets arkiv og andre historiske kilder beviser at det er kulturlag, kulturminner og ikke stabile masser der det er tenkt å graves infrastruktur og kjøres bane. Noe som potensielt kan bygge en stor forvaltningsskandale, og ikke Bybane. Spørsmålet til miljøbyråden var som følger:

«Hvordan vil Byråden sikre at disse fakta om grunnmassene kommer med i videre vurderinger om bybanetrasé over Bryggen?«

Mer om temaet kan leses her: https://www.ba.no/kommunens-egne-arkiv-avslorer-grunnleggende-feil-i-utredningen-av-daglosningen/o/5-8-1927581

Gruppeleder Cesilie Tveit. Fotograf Veronika Stuksrud.

Veivalg for Ringvei Øst

Ikke uventet stemte Folkets Parti for den beste løsningen for Ringvei Øst. Vi sier best, fordi traseen (S9-N3b, kryssprinsipp D) ødelegger minst matjord og er foretrukket av lokalsamfunnet. Dette har vi hatt en god og lang dialog på med flere engasjerte lokalaktivister. Til tross for et godt samarbeid med partiene Sp og SV, fikk vårt fellesforslag ikke flertall. Bystyrets flertall gikk for en mye mer ødeleggende løsning, begrunnet med raskere igangsettelse. Noe som tvert imot kan få motsatte utslag, ettersom såpass store ødeleggelser må trolig gå gjennom en behandling nasjonalt. Christian Rolland som berøres spesielt og er generelt svært engasjert i å få Ringvei Øst, var sterkt skuffet over utfallet. Rolland mener at særlig beboere på Haugland og Blindheim holdes for narr og kan måtte leve i uvissthet i flere tiår til. Prosjektet er vedtatt å kuttes i to, og bringer enda flere spørsmål, mer usikkerhet og mindre svar.

Christian kommenterer:

«Alle forslagene om legge veiprosjektene gjennom Blindheimsdalen bør ikke bli vedtatt og kan like godt vrakes umiddelbart. Disse forslagene vil være ødeleggende for beboere, landbruk, natur og bebyggelse, og bør ikke være aktuelle. S9-N3b scorer best på ikke-prissatte tema.»

Christian Rolland. Fotograf Veronika Stuksrud.

Mer om saken: https://www.aasanetidende.no/nyheter/2022/06/22/ringvei-oest-naa-er-diskusjonen-i-bystyret-i-gang/

Totalforbud mot vannscootere

Tore Landmark har vært sterkt engasjert i mulig totalforbud mot vannscootere som har blitt presentert for folkevalgte. Forbudet gjelder spesielt for Nordåsvannet. Utfordringen ligger ved at vannscootere er et essensielt fremkomstmiddel for noen av beboere ved Nordåsvannet, likt som en fritidsbåt. Selv om noen enkelte har nok definitivt tabbet seg ut, kjørt for fort eller bråket for mye, syns vi i Folkets Parti at et totalforbud er for drastisk. Å begrense bevegelse med totalforbud er for inngripende, og grenser til kollektiv avstraffelse. Alle kjøretøy opplever dessverre noen hender på rattet som ikke burde være der. Hvis det skal jaktes på alle mindre talentfulle førere, for så å innføre totalforbud, ja, så skulle den logikken gitt oss null transportmidler totalt. Som Tore sa; det er tydelig at byrådet er glad i kollektiv transport, men kollektiv straff var er en ny vri!

Vi stemte da selvfølgelig imot et slikt totalforbud og foreslo i tillegg dispensasjon. Forbudet fikk dessverre flertall, heldigvis med et par unntak. Takker FrP for et godt samarbeid, og vedtaket tenker vi å følge opp med lovlighetskontroll.

Tore Landmark. Fotograf Veronika Stuksrud.

Her kan du lese Tore sitt debattinnlegg om temaet: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Rrgm52/kollektiv-straff-kan-ikke-unnskyldes-med-fugler

Nei til bompengefinansiert E16 Arna-Stanghelle!

Folkets Parti ga et tydelig nei til bompengefinansiering på E16, verken på hoved- eller sideveier. Vi forutsetter at veien realiseres med full statlig finansiering, ettersom det er nødvendig sikring og utbedring av en riksvei. I tillegg foreslo vi at dersom ny E16 blir bompengefinansiert, skal det settes opp tobomssystem på sideveiene. Slik at kjøretøy betaler bompenger kun etter først å ha krysset begge bomstasjonene. Som et slags plaster på såret. Dessverre ble det nedstemt og flertallet vedtok bompengefinansiert ny E16. Vi brukte stemmene våre riktig og viste på vegne av våre velgere at bompengefinansiering er en dårlig løsning.

Cesilie kommenterer:

«Ordet bompengefinansiering gjør meg litt uvell. Trygge veier er et samfunnsansvar og derfor bør staten ta regningen.»

Miljøløftet Handlingsprogram 2023-2026

Folkets Parti heier selvsagt på videreutvikling av infrastruktur og transportforbindelser, men av prinsipielle ståsteder kunne vi ikke støtte Miljøløftets Handlingsprogram med innhold som rører ved brukerfinansiering ved bompenger, bybaneutbygging og skjevfordeling av midler. Vi stemte derfor imot, etter å ha funnet flere bekymrende fakta i sakspapirene. Her var vi ganske sikre på at verken vi eller våre velgere kan stå inne for at bompenger i Bergen går til bybaneutbygging og prosjektering. At bilister skal betale for konsulettjenester ang. Bybanen er langt fra fornuftig. Dessuten sto en betydelig mengde av tilskudd og belønningsmidler ubrukt ved utgangen av 2021. Noe som er svært uheldig, og vi mener midlene kunne gått til strakstiltak, som for eksempel lavere kollektivtakster eller små utbedringer.

Vi kunne heller ikke støtte ambisjonen om å oppheve bompengeforliket av 2019. Bompengeopprøret har ført til resultater, deriblant hvert fall et forlik. Det må absolutt ikke reverseres. Ikke minst har byrådet ambisjoner om å permanent stenge Torget og Bryggen for trafikk. Det syns vi er prematurt for Bergens trafikale bilde, i tillegg til at Torget og Bryggen uansett ikke blir ordentlig bilfrie. Da syns vi at midler kan prioriteres andre steder, til eksempelvis trygge skoleveier, før en slik symbolstenging får plass.

Bystyregruppen (7/8), fra venstre: Torunn Remme Fjeldstad, Tore Landmark, Nils Haugland (vara fra fylkesgruppen), Stian H. Skare, Christian Rolland, Ronny Grønsdal, Gunnar van der Meeren og Cesilie Tveit. (Mangler Maren Hansen). Fotograf Veronika Stuksrud. K

Klare for sommerpause etter 12 timers arbeidsdag på onsdag 22.06.!

Bergen Kommune sine nettsider:

Mer informasjon om siste Bystyremøte før sommeren kan du finner her;

Video opptak: https://bergen.kommunetv.no/archive/506

Saksliste: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg/375606/mote/3774256