Beboerparkering er en manipulerende taktikk, hvor målet er å gradvis redusere innbyggernes muligheter for å bruke privatbil, sier Anita Celine Nymark fra Folkets Parti, Nordstrand, styreleder i FP Oslo og 4.kandidat på listen til bystyret. Artikkel tidligere publisert i Vårt Oslo

Det kommer snikende

— Gate for gate opplever flere parkering forbudt-skilt, deretter kommer innføring av beboerparkering smygende. Et gratis velferdsgode fjernes, for deretter å tilbys som en tjeneste du bare kan få mot betaling.

Beboere må betale tusenvis av kroner i året for noe som tidligere var et fellesgode, og gjester må betale full parkeringsavgift.»Gebyrene økes deretter samtidig som flere plasser fjernes,» sier Vidar på Kampen i en Facebook-kommentar. Han er oppgitt.

Det opprinnelige velferdsgodet er fratatt beboerne, og det bevisst tilslørende begrepet «beboerparkering» endrer ikke på dette.

Faktum er at du må betale for en tjeneste uten å få noen rettigheter. Kanskje ender du opp med å måtte betale for en annen plass lenger unna ditt bosted fordi antall beboerparkeringsplasser er lavere enn behovet.

Kan skape økt konflikt

Beboerparkering kan da skape økt konflikt og bekymring i nabolaget da først-til-mølla prinsippet blir gjeldende, og man kan bli nødt til å bruke tid på å kjøre rundt for å finne en ledig plass.

Beboerparkering innebærer at man selger inn et produkt som et gode, som attpåtil tidligere har vært gratis for alle.

Kommunen har med sin beboerparkering kastet all redelighet på båten, vel vitende om at de selger noe som kjøper ikke engang kan være sikker på å benytte fordi antall tilgjengelige plasser er lavere enn behovet.

Det selges flere beboerplasser enn det faktiske antall plasser.

En barriere for sosialt samkvem

Kjøper, i dette tilfelle beboer, betaler for noe du ikke eier, ikke har tilgjengelighet til når du trenger det, ikke kan benytte om noen andre var der før deg. Du kan ikke fritt disponere en beboerparkering.

Du kan ikke tilby parkering til venner eller familie som kommer på besøk. Dine gjester må nemlig betale parkeringsavgift for noe du på forhånd har betalt for, uten at du har fått noen rettigheter.

Følgen kan lett bli at dine venner eller familiemedlemmer dropper å besøke deg fordi parkering enten er umulig eller belagt med parkeringsavgift. Beboerparkering er derfor en hindring for at mennesker besøker hverandre, en barrière for sosialt samkvem.

Transporttjenester kan aldri erstatte en privatbil som du eier og kan benytte fritt. Å tro at kollektivtrafikk – eller selvkjørende biler – kan erstatte privatbilen, er en snodig illusjon.

Privatbil gir frihet, en fri mobilitet som skaper og styrker sosiale relasjoner og tilhørighet. Den friheten som privatbilen gir deg gir mulighet til å ta deg dit du skal når du ønsker å dra dit, og gir andre mulighet til holde kontakt med deg.

Rammer de med lave inntekter

Beboerparkering og fjerning av parkeringsplasser kan skape sosial isolering, den fjerner et gratis velferdsgode og øker den økonomiske belastningen på beboerne. Dette rammer naturligvis i særlig grad mennesker med lave inntekter.

Beboerparkering innebærer at du betaler for en rettighet du faktisk ikke har. Du kan ikke fritt disponere plassen, låne den bort og du er aldri garantert en plass. Å betegne dette som svindel, er fullt berettiget.

Et annet negativt fenomen er bildeling. Bilfiendtlige politikere har tatt til orde for «delebilisme.»

Men i tillegg til at bildeling selvfølgelig aldri kan erstatte en bil du eier og kan kjøre når du vil, er parkeringsareal som er forbeholdt bildeling også fjerning av et felles gode, når bildelingsplasser etableres på bekostning av parkeringsplasser for deg og meg.

Manipulerende taktikk

Beboerparkering er en manipulerende taktikk, hvor målet er å gradvis redusere innbyggernes muligheter for å bruke privatbil. Kommunen strammer til trinn for trinn gjør de det vanskeligere, dyrere og mer ubehagelig å eie bil.

Dette skjer på bekostningen av innbyggerne, og mange opplever hvordan livskvaliteten reduseres stresset i hverdagen forsterkes. Hvor sosialt bærekraftig er en slik politikk?

10-minutters byen

Motstanderne av privatbilen har laget seg et ideal om «10-minutters byen» der de fleste tjenester og det meste du har behov for i hverdagen, befinner seg innen gangavstand fra der du bor.

Dette er en sterkt negativt, kontrollerende og begrensende ideal med uoverskuelige virkninger. Mennesker som har sosiale problemer, får det vanskeligere når den frie mobiliteten fratas dem.

Folk som lever i trangboddhet og har lav inntekt, vil uunngåelig få snevret inn sine muligheter for deltagelse i samfunnet. Barn vil ikke kunne bli kjørt til idretten på fritiden.

Idretter som forutsetter turneringer i andre bydeler og kommuner rundt vil få problemer. Å bli tvunget til å bruke transporttjenester for å reise rundt med idrettsutstyr er lite funksjonelt.

Sterkt uheldig for innbyggerne

Kjernen i denne politikken er at de som står bak den, på ideologisk grunnlag har bestemt at du ikke skal ha tilgang til egen privatbil.

Etter den ideologien skal du heller ikke ha tilgang til fri parkering, ettersom nye boligprosjekter så vel som næringsbygg skal bygges etter en innskrenket parkeringsnorm med et minimalt antall parkeringsplasser – eller slett ingen.

Denne politikken er sterkt uheldig for innbyggerne, og innebærer en reell svekkelse av befolkningens velferd. Det er på høy tid at politikere og partier som står for en slik politikk får avløsning.