Bergen er mye mer enn bare Bergen sentrum. Folkets Parti er her for å ivareta det som har blitt glemt. Vi legger til grunn byrådets budsjettforslag og vårt alternative budsjettforslag bærer preg av investerings- og driftstiltak på områder som ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Hovedmålet vårt er utvilsomt en bomfri Bergen. I dag ble alle budsjettforslagene behandlet i bystyremøtet, og kommunen har dessverre endt opp med nok et bilfiendtlig budsjett.

Egentlig er velferdssamfunn er et samfunn der de grunnleggende godene er fordelt på innbyggerne. Skatter og avgifter må oppleves som både forutsigelige og rettferdige. Bompengeavgifter er ingen av delene. De har kommet raskt og uforutsigelig, de rammer tilfeldig (etter hvor du bor og jobber) og det er enregressiv og dermed urettferdig skatt. Ikke på noe annet felt i samfunnet er brukerbetalingen på et slikt nivå som bompengene utgjør. Vi mener denne brukerbetalingen må avvikles snarest mulig.

Artikkelen fortsetter under.

Cesilie Tveit og Tore Landmark. Utdrag fra vårt budsjettforslag. Fotograf Veronika Stuksrud.

Prioriteringer

Folkets Parti ser seg nødt til å hente inndekning fra investeringsprosjekter som ikke anses som strengt nødvendige. Vi mener flere av disse er gode for lokalmiljøer og sosialt samvær, men i en tid der prioriteringene bør være strengere, kan flere dyre kultur- og parkprosjekter nedprioriteres. Flere av disse kan bli tatt opp i senere tid av private aktører, i påvente av bedre økonomi samt lavere gjeldsgrad i kommunen. Noe må forbli godt nok slik det er en liten stund til. Vi ønsker samtidig å signalisere at sentrumsnære prosjekter, slik som Lungegårdsparken og Sentralbadet Scenekunst nedprioriteres til fordel for bydelssentrale prosjekter. Investeringstiltak bør bli spredd utover hele Bergen. Likevel ønsker vi å understreke at vi ikke foretar kutt innen fagfelt som skole, helse, sosial eller omsorg.

Vi er opptatt av å huske hvorfor vi ble valgt, og vi jobber for å innfri våre løfter. Vi har som mål å forvalte skattebetalernes midler rettferdig og til nytte for folk flest. I Bergen sykles det i korte avstander, gjennomsnittlig 3 km per syklende. Sykkelandelen er lav og kanskje bør vi slå oss til ro med at Bergen ikke er en sykkelby. For oss er det uforståelig at felleskapets midler skal gå til lange strekningen i milliardklassen, for bare en knippe brukere. Bompenger har tydelig blitt en behagelig inntektskilde som er vanskelig for det offentlige å gi slipp på, men dette er ikke bilistenes ansvar og må derfor opphøre.

Artikkelen fortsetter under.

Torunn Remme Fjeldstad og Christian Rolland. Utdrag fra vårt budsjettforslag. Fotograf Veronika Stuksrud

Kutt i symbolpolitikk

Kutt i korte trekk:

  • Investeringer: Sentralbadet Scenekunst, Lungegårdsparken bystrand, Den Grønne Akse, Vågstrappen konseptutvikling, salg av Totlandsveien 331 og salg av Lotheveien 2-20
  • Drift av kommunen: 12 stillinger Klimaetaten, reduksjon av administrasjonsansatte, reduksjon av konsulentutgifter, byarkitekt, 1 byrådsstilling og tilhørende rådgiver.

I kommunens budsjett finner vi mange skattepenger å spare på stillinger og konsulenttjenester. Klimaetaten er et eksempel på driftsoppgaver som ikke behøver å være en egen etat. Miljø og klimahensyn blir ivaretatt i alt og er en arbeidsoppgave som hører innunder mange andre stillinger. I en økonomisk trang tid og i lys av at Småpudden er i nærheten, i tillegg til Nordnes, mener vi denne Lungegårdsparken bystranden kan la seg vente. Området har bærer preg av god ivaretakelse av sentrumsnære sosiale og miljøbevisste samværsplasser.

Vi heier selvsagt på utvikling og bred formidling av kultur samt alle sjangre kultur innebærer. Akkurat Sentralbadet skiller seg ut som et meget kostbart prosjekt midt i Bergen sentrum, som allerede har flere kulturplattformer. Sentralbadet kan overlates til potensielle private aktører denne gangen. Med alle besparelsene oppsummert til sammen, kom vi frem til svimlende 1,8 milliarder kroner som kan brukes på viktigere prioriteringer. Gjennomgående kutter vi i symboltiltak for miljø og klima som allerede er ivaretatt, samt sentrumsnære investeringsprosjekter. Det er virkelig behov for flere investeringer ute i bydelene. Strengt tatt kan innsparte kostnader for Sentralbadet Scenekunst dekke ytre bomring alene.

Artikkelen fortsetter under.

Ronny Grønsdal og Gunnar van der Meeren. Utdrag fra vårt budsjettforslag. Fotograf Veronika Stuksrud

Asfaltbudsjett – en inkluderende by

Vi ønsker at hele Bergen skal være en inkluderende by. Definisjonen av inkludering baseres på at den enkelte skal høre til og ha en plass i et fellesskap for å føle seg inkludert. For at Bergen skal være inkluderende må hver enkelt ha frihet til å velge transportalternativ selv til en overkommelig kostnad. Alle mennesker er ulike med ulike ønsker og behov på bakgrunn av sin individuelle livssituasjon. Derfor har vi blant annet lyst til å opprette mer og bedre parkering utenfor helseinstitusjoner, idrettsanlegg, skoler og boliger. Vi har lyst på en ordentlig innsats og tett samarbeid mellom kommune og fylke til å sikre skoleveiene og trygge trafikksikkerheten ytterligere. I tillegg ønsker vi oss en ordning for beboere langs eldre sideveier som ble bomlagt, slik at folk kan utføre korte, daglige turer uten å bli belastet med bompenger.


I vårt asfaltbudsjett har vi spart inn nok midler til å avvikle ytre bomring, og eventuelt dekke inntektstap i en periode. Bergens ytre bomring står kun for ca. 25% av inntekten i hele Bypakken, og gjør det naturlig å avvikle bomstasjonene der først. Folkets Parti mener at bilister ikke skal finanisere felles infrastruktur og kollektivsatsing. Bomstasjonene på Blindheimsflaten og i Straumevegen er fullstendig malplasserte og gir ingen utslag for trafikken inn til sentrum. Disse bør derfor avvikles snarest. Etter 3 år som folkevalgte har vi hørt en rekke unnskyldninger i bompengenes favør, og det er tydelig at andre partier skylder på enten kø, luft, miljø eller inntekter etter hva som passer for dagsformen. Vi mener det er usmakelig. De siste få årene har el-bilparken vokst enormt og nådd 40%. I en by med noe av den reneste luften og stadig renere bilpark, bør det bli slutt på straffing av bilister.

Hvordan gikk det i bystyret?

Våre gode representanter Cesilie, Tore, Gunnar, Torunn og Ronny holdte fortet bak talerstolen, både om byen, om psykisk helse og eldre, om frivillige og parkering, og om våre enkeltstående forslag. Etter nærmest 5 timer med debatt og forhandlinger om budsjett, ble det hele avgjort. Vårt budsjettforslag fikk kun våre 8 stemmer. Men vi gir oss ikke, og vi har full tiltro til at nok vilje i denne byen kan også på lovlig og praktisk vis enkelt avvikle bomringene.

Hele vårt budsjett i detalj kan du lese her: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/7196262/FP-alternativt-budsjett-2023-v1