Jane Edvardsen, 2.-kandidat i Folkets Parti Lillestrøm og 3.-kandidat i
Akershus. Publisert i Romerikesblad 28.08.2023

Redd for ensomheten

Jeg er redd for at ensomhet blant eldre blir en ny folkesykdom. Kommunen
må ta tak slik at alle eldre blir sett og inkludert. Det gjør det ikke bedre at
det nå kommer bompenger. Parkering er også blitt veldig dyrt. Dette kan jo
koste over hundre kroner hvis du stikker hodet ut av døra og
transportbehovet ditt er bil. Bompenger og parkeringsavgift er en usosial avgift
som rammer hardest de som har minst.

Tilrettelegging
Eldre mennesker opplever ofte ensomhet som følge av ulike faktorer, som
tap av venner og familie, når en partner faller fra, svekket helse og
begrenset sosialt nettverk. Jeg mener at det er viktig å ha fokus på dette
problemet, og jobbe for å Vnne gode løsninger som kan være med bidra til
å redusere ensomheten blant eldre.
Som kandidat for Folkets Parti ønsker jeg å ta initiativ til ulike tiltak som
kan bidra til å bekjempe ensomheten blant eldre. Dette kan inkludere
opprettelse av sosiale møteplasser, og tilrettelegging for aktiviteter og
arrangementer, som fremmer sosialt samvær, samt økt fokus på frivillig
arbeid rettet mot eldre.

Vi i partiet har snakket med mye med eldre om hva de ønsker seg. En ting som
står høyt er dagsenter hvor de kan møtes og gjøre forskjellige aktiviteter.
Men, de eldre ønsker seg også fere utfukter og ikke minst dans og musikk
som de kjenner fra sin ungdom. Her må kommunen må inn med mer
penger, de eldre fortjener en verdig hverdag.
Dette er også god samfunnsøkonomi.

Må bli hørt
Flere eldre blir sittende hjemme fordi de ikke tørr begi seg ut. Andre
kjenner på det ukjente som en barriere og alternativet er å sitte ensom
hjemme. Kommunen må sikre at de eldre blir kontaktet, informert og
veiledet over i nye overgangssituasjoner.
De eldre må oppleve å bli hørt, og få forståelse og hjelp ut ifra hvordan de
har det.
En koordinator eller støtteperson første gangen i nye miljøer, kunne sikret
en trygg overgang og skape motivasjon og glede til neste fase i livet. Vi bør også
innføre et Eldrevern.
En bekymringslinje for venner, familie, bekjente, som sikrer at
helsevesenet fanger opp, ivaretar og forebygger ensomhet, og mental og
fysisk helse. Eldreombudet bør også gjeninnføres.
Det bør i tillegg vurderes om det kan stilles krav til at eldre par skal kunne
fortsette å bo sammen når den ene blir pleietrengende.
Jeg kan ikke få understreket nok, hvor viktig det er å involvere både det offentlige, frivillige, og private organisasjoner i arbeidet med å bekjempe ensomheten blant eldre.

Jeg mener at et samarbeid på tvers av ulike
aktører kan bidra til å skape et mer inkluderende og sosialt miljø for eldre i
kommunen, og reelt løft på tilbudene.

Tydelig stemme
Gjennom mitt engasjement og arbeid i Folkets Parti Lillestrøm håper jeg å
kunne bidra til å ha fokus på ensomheten blant eldre, og jobbe for å skape
bedre forhold for denne gruppen. Jeg ønsker å være en tydelig stemme for
de eldre, og jobbe for å sikre at deres behov og utfordringer blir tatt på
alvor.