Helse, omsorg og velferd

Det er et offentlig ansvar at alle får tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Vi vil sikre verdige liv til alle. Staten skal sørge for at det offentlige helsetilbudet har god nok faglig kvalitet og kapasitet til å forebygge og / eller behandle de skader og sykdomsutbrudd enkeltindividet blir utsatt for. Samtlige forebyggende tilbud, adekvat behandlingstilbud, rehabilitering, habilitering og oppfølging må fungere på best mulig måte. FP mener det er naturlig at menneskers sosiale behov best ivaretas av nære relasjoner. Vi vil gi familiene og sivilsamfunnet større økonomisk frihet til å utføre omsorgsoppgaver når en nær relasjon rammes av sykdom eller tungt misbruk.

Vår politikk:

 • Vi vil ha fritt bruker- og sykehusvalg
 • Vi ønsker større grad av pasient- og brukermedvirkning
 • i ønsker å legge bedre til rette for å velge private helsetjenester
 • Vi vil øke kapasiteten i helsevesenet og ha en mer utstrakt bruk av heltidsstillinger
 • Vi vil satse på lokale fødeklinikker og kort avstand til et lokalt sykehustilbud
 • Vi vil sørge for næringsrik og god mat på alders- og sykehjem
 • Vi ønsker å styrke ordningen med omsorgslønn
 • Vi ønsker å styrke og utvide brukerstyrt personlig assistanse (BPA-ordningen) og gi flere rett til å få sine behov for hjelp dekket gjennom denne ordningen
 • Vi vil tilbakeføre AAP uten karenstid. Personer skal bli avklart til arbeid eller ufør
 • Vi ønsker å øke rettssikkerheten til grupper som er avhengige av eller i kontakt med det offentlige grunnet helsemessige eller sosiale forhold
 • Vi ønsker å arbeide for større åpenhet og forståelse i samfunnet rundt rus og psykiske lidelser
 • Vi ønsker å rette søkelys på bedre oppfølging i psykiatrien og rusbehandlingen, og arbeide for et bedre ettervern
 • Vi ønsker å ha gode lavterskeltilbud der mennesker med psykiske utfordringer kan få hjelp til livsmestring og et sosialt nettverk
 • Vi ønsker å sikre raskere hjelp og ha en nullvisjon for selvmord blant barn og unge
 • Vi vil sikre at sårbare barn og unge blir fanget opp og raskt får hjelp gjennom skolen
 • Vi ønsker å gi tilskudd til bedrifter som gir funksjonshemmede arbeid
 • Vi vil bedre levekårene og omsorgssituasjonen for yngre demente
 • Vi vil maksimere sikkerhet på databaser med sensitive personopplysninger
 • Vi vil utvide ordningen med pasientkoordinator til å gjelde flere pasientgrupper
 • Vi vil evaluere samhandlingsreformen for å bedre ansvarsforholdet mellom stat og kommune
 • Vi ønsker at egenandelene skal holdes på et moderat nivå
 • Vi vil være pådrivere for at sykehusene overholder tidsfrister for behandling
 • Vi vil evaluere fastlegeordningen med sikte på å styrke pasientbehandling
 • Vi vil innskjerpe fastlegens taushetsplikt slik at pasienter kan føle seg trygge når de søker hjelp
 • Vi vil ta i bruk bedre digitale løsninger for samhandling imellom kommune, fylke og stat
 • Vi vil ha krav til formell kompetanse for fast ansatte ufaglærte innen rimelig tid
 • Vi vil forbedre dagens støtteordning til folkehelsearbeid, frisklivsentral, lavterskel treningstilbud, tiltak i regi av andre interesse og brukerorganisasjoner etc.
 • Vi vil utrede alternativer til dagens ordning med bestiller-/utførermodellen
 • Vi vil ha mindre byråkrati og administrasjon i helsevesenet og omsorgstjenesten
 • Vi vil bekjempe ensomhet. Vi mener vi bør ha en oppsøkende tjeneste for eldre, men også andre grupper. Vi vil styrke kommunens ansvar for involvering i tilbud som finnes innen idrett, kultur etc.
 • Vi vil styrke brukerrettet pleie- og omsorgstjenester og effektivisere administrasjonen
 • Vi vil finne gode digitaliseringsløsninger for at flere skal få bo hjemme lengst mulig
 • Vi ønsker å jobbe for smarte hjemløsninger der det er mulig og på brukerens premisser
 • Vi mener CBD må kunne benyttes i legemiddelvære til behandling og lindring av sykdom
 • Vi vil fjerne momstillegget som kom på alternativ behandling 01.01.2021. Bl.a på kosmetisk kirurgi, kosmetiske behandlinger, homeopater, naprapater, osteopater, akupunktører, helse terapeuter, gestaltterapeuter, etc

Familie og barn

Barnefamilier er en viktig ressurs. Vi må sørge for at de får en god hverdag og har nok tid til samvær med egne barn. Alle barn har rett på gode og trygge oppvekstsvilkår. Det er et stort samfunnsansvar som FP tar på største alvor. Vi ser at dagens barn og unge vokser opp i et mer mangfoldig samfunn enn tidligere. Familier er forskjellige på mange måter og kan være ulikt sammensatt, ha ulike behov og utfordringer, og kan ha ulik livsstil og ulike verdier. Uavhengig av hvilken familie barn vokser opp i, er det viktig at barn opplever at hjemmet er et trygt sted å være. Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter. FP setter FNs barnekonvensjon først og vil jobbe for at alle barn blir gitt de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.

Vår politikk:

 • Vi mener at familier må ha rom for å utfolde seg og leve et aktivt liv, også der privatbilen er en forutsetning for dette
 • Vi vil legge til rette for utvikling av attraktive, trygge og rimelige bomiljø for barnefamilier
 • Vi mener at felles omsorg/likeverdig foreldreskap skal være hovedprinsipp i barneloven når samlivsbrudd inntreffer
 • Vi at vil legge til rette for trygge skoleveier og trygg tilkomst til barnehager
 • Vi ønsker å innføre behovsprøvd barnetrygd for samlet familieinntekt på over 1,2 millioner kroner
 • Vi ønsker at barnetrygden skal holdes utenfor sosialhjelpen
 • Vi ønsker å fjerne kontantstøtten og overføre disse pengene til å redusere priser på barnehage og SFO
 • Vi ønsker at barn i skolepliktig alder skal få støtte til briller og linser
 • Vi mener kontantstøtte bør være forbeholdt barn med bostedsadresse i Norge.
 • Vi mener barns rettigheter skal vernes om og respekteres. I konfliktfylte skilsmissesaker skal barnets beste veie tyngst. Vi vil sikre barnets rett til samvær med begge foreldrene.
 • Vi ønsker at arbeidsgivere skal legge til rette for fleksibilitet på arbeidsplassen slik at foreldre som ønsker å jobbe mindre når barna er små får en mulighet til dette
 • Vi vil jobbe for å etablere en bedre oppfølging for mobbeoffer, mobbere og pårørende
 • Vi vil forebygge og satse på bedre rehabilitering av barn med psykiske lidelser
 • Vi vil styrke innsatsen i kampen mot selvmord ved for eksempel å iverksette rutiner og tiltak for å redusere dette
 • Vi vil ha fokus på holdningsskapende arbeid mot selvmord, vold og overgrep
 • Vi vil styrke barnevernet. Det er svært viktig at barn og unge får gode oppvekstkår. Vi vil kvalitetsutvikle tjenestene og utvikle kompetanse for de ansatte
 • Vi vil styrke samhandlingen mellom barneverntjenesten, helsetjenesten og familien
 • Vi vil ha en nasjonal tillitsreform i barnevernet og jobbe for å bedre omdømmet til barnevernet

Barnevern

Barnevernet må stå sterkere og ha et bedre samarbeid med hjem, skole, helseinstitusjon og rettsvesen. Barnevernet bør ha større handlingskraft i å ta barn vekk fra foreldre i psykisk ubalanse eller i skadelige miljøer. Barnevernets ansatte må også ha bedre sikkerhet mot represalier fra foreldre eller deres familiemedlemmer og ha god tilrettelegging for å sørge for barnas beste. Barnas og familienes rettssikkerhet må styrkes. Dette gjøres ved å stille strengere krav til kompetanse innen barnevernet. FP er meget bekymret for den omtalen barnevernet har fått i de senere årene. Vi ønsker et nytt og bedre barnevern som tar bedre vare på rettssikkerheten til både foreldre og barn.

Vår politikk:

 • Vi vil styrke familievern og barnevern med høy kompetanse i forbindelse med rådgivning og ved eventuell omsorgsovertakelse. Det må åpnes for systematisk samarbeid mellom de relevante etatene om alvorlige klientforhold som kan føre til inngrep i den enkeltes frihet.
 • Vi vil styrke barnevernet. Det er svært viktig at barn og unge får gode oppvekstkår. Vi vil kvalitetsutvikle tjenestene og utvikle kompetanse for de ansatte.
 • Vi mener at barnet skal delta og ha innflytelse på det som angår de selv
 • Vi vil ha bedre etter og videre utdanning for de som jobber i barnevernet
 • Vi vil ha mer søkelys på å hjelpe familien som helhet og ikke hvert familiemedlem hver for seg
 • Vi vil bygge opp støtte- og veiledningsorganer som med hjemmel i relevant lovverk, kan gripe inn i krisesituasjoner for å verne barn mot omsorgssvikt, overgrep og mishandling
 • Vi vil sikre barnehjemsbarn som trenger det et godt ettervern
 • Vi vil styrke barnevernets kompetanse for å bedre barnas og familienes trygghet og rettssikkerhet
Stønader, statlige ytelser og pensjon Formålet med sosiale ytelser skal være å gi den enkelte ressurser i en begrenset periode til igjen å kunne ta hånd om sitt eget liv. Arbeidsmarkedstiltak skal understøtte hovedmålet i arbeidsmarkedspolitikken som er høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv. Derfor ønsker vi flere arbeidsplasser, tiltaksplasser og arbeidsrettede tiltak. God eldreomsorg, rettferdige pensjoner og fleksible ordninger for eldre arbeidstakere burde være selvfølgeligheter i dagens Norge. FP vil være et naturlig valg for pensjonister og trygdede. FP vil ta opp kampen for at finansiering av pensjonistenes og trygdedes rettigheter skal ha første prioritet, og vi kommer ikke til å godta at disse rettighetene blir en salderingspost i budsjettforhandlinger. Pensjonsreformen har medført at pensjonistene har tapt kjøpekraft i mange år. Dess lenger en person lever dess mindre har personen til rådighet økonomisk. Derfor må vi tilbake til utgangspunktet og vi kan ikke godta en videreføring med tapt kjøpekraft som har hatt veldig uheldige utslag for våre alderspensjonister.

Vår politikk:

 • Vi vil at reduksjonen i pensjoner som følge av 0.75 formelen skal rettes snarest mulig. Pensjonene reguleres tilsvarende generell lønnsutvikling i offentlig sektor tilbake fra 2015
 • Vi vil kompensere det pensjonistene har tapt som følge av nye beregningsregler ved trygdeoppgjøret
 • Vi ønsker at generell pensjonsalder holdes på dagens 67 år og med fleksibilitet ned mot 62 år, samt med stillingsvern opp til 72 år der det er relevant. Enhver endring her skal komme pensjonistene til gode
 • Vi ønsker sykelønn for alderspensjonister i jobb, det må også gjelde for de som ønsker/kan få jobb til 72 år
 • Vi vil at pensjonister og uføre må sikres samme årlige prosentvise lønnsvekst som yrkesaktive
 • Vi ønsker et sterkere rettsvern mot aldersdiskriminering
 • Vi vil beholde etterlattepensjonen slik den er i dag
 • Vi vil at alle offentlige stønader automatisk skal indeksreguleres
 • Vi vil at samordning av pensjon for ektefeller og samboere må fjernes
 • Vi vil at pensjonistene skal ha forhandlingsrett som i 2011
 • Vi vil beholde etterlattepensjonen slik den er i dag
 • Vi vil ha økt bemanningsnorm i helseinstitusjonene
 • Vi vil heve minstepensjon til over EUs fattigdomsgrense
 • Vi vil at pensjonister og trygdede skal ha de samme skattereglene som gjelder skattefrie måneder, som andre yrkestagere
 • Vi vil ha fri rettshjelp for alle pensjonister og trygdede med en årsinntekt lik kr 350 000 kroner og mindre
 • Vi vil at ansatte i offentlig sektor skal ha samme rett til å motta lønn for arbeid i tillegg til pensjon som i privat sektor, uten at pensjonen skal bli avkortet
 • Vi vil at samordning mellom tjenestepensjon og folketrygd fjernes. Reglene for pensjonister født før 1954 vurderes på nytt i en ny pensjonsreform
 • Vi vil at kildeskatt skal reduseres på pensjons- og trygdeinntekter
 • Vi er imot avkortning av trygd og vil at Lov om folketrygd av 2010 skal gjeninnføres. Implementering av ny trygde lov lik den fra 2010 vil innebære at følgende reduserte trygderettigheter blir tilbakeført:

1. Reduksjon av dagpenger

2. Reduksjon av uføretrygden

3. Reduksjon av etterlattepensjon

4. Reduksjon av arbeidsavklaringspenger

5. Reduksjon av sluttvederlag

6. Reduksjon av egenandel for fysioterapi for kroniske sykdommer

7. Reduksjon av bostøtte

8. Reduksjon av barnetillegget for uføre

9. Reduksjon i støtten til gluten allergikere og andre sykdomstilfeller

10. Reduksjon på støtten til bilordninger for funksjonshemmede

 • Vi vil beholde tillegg for ung ufør. Disse har hittil fått et tillegg som skulle dekke opp for at de ikke kan opptjene seg pensjonsrettigheter slik andre kan
 • Vi vil ha gratis parkering til de som besøker innlagte på sykehuset, til syke som skal til legekonsultasjon og for innlagte ved sykehuset. Vi mener dette bør være statens ansvar
 • Vi vil fjerne reduksjonen for gifte og samboer for trygdede og uføre.
 • Vi vil at tannlegebehandling for trygdede på lik linje med andre helsetjenester skal falle innunder egenandelsordningen
 • Vi vil fjerne moms på reseptbelagte medisiner
 • Vi vil øke og utvide Personlig bruker basert assistent – BPA ordningen
 • Vi vil sikre gode og forutsigbare sykelønnsordninger og pensjonsordninger for alle
 • Vi vil at ingen i Norge skal ha lavere inntekt enn definert fattigdomsgrense. Dette gjelder også alle trygdede
 • Vi mener alle politikere og ledere i offentlig sektor skal ha samme pensjonsordning, reise- og andre vederlagsordninger på linje med alle andre offentlig ansatte. som er finansiert av fellesskapet
 • Vi mener at barnetrygden bør være behovsprøvd

AAP

FP krever at kutt i AAP reverseres, at makstiden for AAP utvides slik at vi sikrer de som blir syke og uføre en avbruddsfri inntektssikring fra folketrygden inntil endelig avklaring mot arbeid eller uføreytelser. Økonomiske problemer er sykdomsforsterkende og gir både dårligere liv og helse.

Vår politikk:

 • Vi vil at kuttene i AAP reverseres og av reglene som fungerte under loven for Folketrygd av 2016 gjeninnføres
 • Vi vil at makstiden for AAP bør utvides slik at vi sikrer de som blir syke og uføre en avbruddsfri inntektssikring fra folketrygden inntil de er endelig avklart mot arbeid eller uføreytelser
 • Vi vil ikke ha karenstid før utbetaling av ytelser iverksettes
 • Vi vil at behandlende leges medisinske vurderinger skal veie tyngre enn ekstern spesialist som aldri har møtt pasienten i APP-sammenheng.
 • Vi ønsker at behandlingstiden i NAV skal ned i alle saker; AAP, uføre, pleiepenger, etc.
 • Vi vil at NAV skal ha rutiner og ressurser til rask avklaring og nødvendig oppfølging
 • Vi vil at arbeidsrettede tiltak skal være tilpasset den enkeltes behov, muligheter og funksjonsnivå
 • Vi mener NAV bør ha plikt til å følge opp dem som er syke slik at sykepengerettigheter sikres

Psykisk helse

Psykiske helseproblemer må likestilles med somatisk sykdom. FP mener vi må styrke arbeidet for bedre psykisk helse. Mange med psykiske lidelser har også andre helseutfordringer og psykisk syke har klart lavere levealder enn gjennomsnittsbefolkningen. Det er også viktig å ha søkelys på pasientens helhetlige livssituasjon. Bolig, arbeid og sosialt nettverk er viktig for både fysisk og psykisk helse. FP vil arbeide for at det skal bli lettere for den enkelte å få hjelp også på disse områdene.

Vår politikk:

 • Vi vil ruste samfunnet og pasientene med virkemidler for tidlig psykisk helsehjelp
 • Vi vil sikre at pasienter med psykiske utfordringer får god helsehjelp
 • Vi vil at vektlegging av behandling skal styres av behov, ikke av diagnoser
 • Vi vil at tvang i hovedsak kun benyttes mot pasienter der de er til skade for seg selv eller andre
 • Vi vil bedre tilbudet til pasienter innlagt på tvang
 • Vi arbeider for å ivareta psykisk syke sine rettigheter på en enklere måte. Disse pasientene klarer ofte ikke selv å finne frem i byråkratiet. Her må pasientene kunne gi tilbakemeldinger til f.eks. en avdeling ukentlig, slik at feil bruk av tvang kan oppheves øyeblikkelig
 • Vi vil ha gode lavterskeltilbud der mennesker med psykiske utfordringer og rusproblemer kan få hjelp til livsmestring og et sosialt nettverk
 • Vi vil at diagnoser skal brukes med stor forsiktighet når det gjelder barn og unge på grunn av de uheldige konsekvensene en diagnose kan føre til senere i livet
 • Vi vil arbeide for større åpenhet og forståelse i samfunnet rundt psykiske lidelser
 • Vi vil sørge for at vi har et bedre psykisk helsetilbud, spesielt for unge. _Det er alt for lang ventetid i dag
 • Vi vil hindre at pasienter som sliter med både rusavhengighet og psykiske lidelser faller mellom to stoler. Rusavhengighet henger ofte sammen med psykiske lidelser og det må utvikles flere helhetlige behandlingstilbud
 • Vi mener dersom pasienter må hentes av politiet bør det som hovedregel være helsepersonell til stede
 • Vi vil sikre umiddelbar tilgang på psykisk helsehjelp for mennesker i livskrise
 • Vi vil sikre at pårørende som påtar seg hjemmeomsorg for personer med psykiske helseproblemer får økonomisk støtte og veiledning
 • Vi vil at barn med psykisk syke foreldre må sikres hjelp og støtte i hjelpeapparatet
 • Vi mener at pårørende må få langt bedre beskyttelse dersom den syke utgjør en fare for dem

Rus og rehabilitering

FP vil ta rusproblematikken på alvor. Vi vil styrke arbeidet i rusomsorgen, blant annet ved økt helsepersonell i skolen og et tett samarbeid med hjem og politi. Kapasiteten i rusomsorgen bør økes betraktelig slik at vi også kan fange opp lettere rusmisbrukere. Behandling av rusmisbrukere skal selvfølgelig styres av fagpersonell. Faglige vurderinger skal vektlegges i politiske vedtak. Vi vil styrke SLT-ordningen eller tilsvarende i kommunene. Denne ordningen er samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid.

Vår politikk:

 • Vi mener tvangsinnleggelse av mennesker, sterkt påvirket av rus kan benyttes når de er til fare for seg selv og andre. Dette skal etterfølges av et godt ettervern
 • Vi vil øke innsatsen mot rus, narkotika og doping
 • Vi vil forbedre ettervernet av rusavhengige. Dette er det viktigste vi kan bidra med for å få rusavhengige tilbake til et «normalt» liv
 • Vi vil styrke tilretteleggingen for gode overgangsprosesser, som ettervern over i halvveishus med mer
 • Vi vil skape flere trygge rusfrie arenaer og etablere flere medikamentfrie tilbud, samt gode rammer for brukermedvirkning, oppfølging og veiledning
 • Vi vil tilpasse substitusjonsbehandling med gode mål om progresjon som vil bidra til økt livskvalitet for tyngre rusmisbrukere
 • Vi mener forskjellen på behandling og skadereduserende tiltak må defineres. Behandling bør i de fleste tilfeller ha et mål om rusfrihet eller økt livskvalitet
 • Vi vil ha en helhetlig plan i rusbehandlingen. Planen bør være nedtrapping for så å ende opp som rusfri. Dette bør ligge i LAR (legemiddel assistert rehabilitering)
 • Vi er imot avkriminalisering av bruk og besittelse av hasj og marihuana fordi vi er bekymret for de signaler det vil sende ut ungdommen
 • Vi vil ikke legalisere brukerdoser. Forbud mot bruk er viktig for å begrense bruken av narkotika
 • Vi ønsker å styrke rusbehandlingen i fengslene

Spesialisthelsetjenesten

Staten har det overordnede ansvar for spesialisthelsetjenesten. Den er delt inn i fire helseregioner som har ansvaret for å sikre befolkningen i regionen tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester. Spesialisthelsetjenesten omfatter sykehus, distriktspsykiatriske sentre, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, institusjoner for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, prehospitale tjenester, privatpraktiserende spesialister og laboratorie- og røntgenvirksomhet.

Vår politikk:

 • Vi vi forbedre samordningen mellom spesialisthelsetjenesten, leger og offentlige institusjoner
 • Vi vil arbeide for opprettholdelse og videreutvikling av den private spesialhelsetjenesten

Funksjonshemmede

I løpet av livet vil mange oppleve midlertidig svekkelse med funksjonsnedsettelse. Mange lever med permanent funksjonsnedsettelse. Dette kan være både fysiske, psykiske og sosiale funksjonsevner. FP vil støtte opp om universell utforming på alle områder og fjerne andre barrierer for funksjonshemmende som hindrer aktivitet og deltakelse i samfunnet.

Vår politikk:

 • Vi vil legge til rette for funksjonshemmede mennesker sin vei inn i arbeidslivet
 • Vi mener rehabilitering og habilitering skal være rettighetsfestet for personer som av en eller annen grunn får nedsatt arbeidsevne eller funksjonshemming
 • Vi mener bedrifter som tar funksjonshemmede i arbeid Bær få statlige tilskudd
 • Vi vil styrke samarbeidet mellom attførings- og vekstbedriftene og det ordinære arbeidslivet. Det må legges til rette for at flere aktører kan godkjennes og tilby arbeidsmarkedstiltak. Samtidig må tiltaksstrukturen forenkles og avbyråkratiseres
 • Vi vil ha et bedre vern for tegnspråkmiljø og undervisning på tegnspråk for hørselshemmede elever
 • Vi vil at funksjonshemmede skal ha samme rettigheter som andre og må gis nødvendig faglig og økonomisk støtte for å kunne få best mulig levekår og livskvalitet. Dette inkluderer ombygging av bolig og installering av nødvendig utstyr
 • Vi vil gi støtte til for eksempel «Gappen» som er avstanden mellom holdeplass og kollektivtransport. De bevegelseshemmede ønsker seg enn app, som forteller hvilke holdeplasser og når kollektivtransport stiller med kjøretøy, som fjerner tidsgapet.

Eldre

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger. Innbyggerne har krav på å få nødvendige helsetjenester når behovet oppstår. FP vil arbeide for at ansvar, respekt, verdighet og rettferdighet legges til grunn når det gjelder saker som angår eldre mennesker, både friske og syke.

Vår politikk:

 • Vi ser med bekymring på at enkelte kommuner fjerner parkeringsplasser rundt eldresentre slik at brukerne får færre besøk av familie og venner. Vi vil stille krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser ved alle eldresentre.
 • Vi vil sette fokus på etablering av telefonkontakt, besøksordninger og andre frivillige tilbud for hjemmeboende eldre slik at faren for isolasjon, ensomhet og sykdomsutvikling reduseres
 • Vi vil styrke eldre sin mulighet til å benytte subsidierte taxireiser. De eldre skal få et taxitilbud som de føler seg trygge med og som dekker deres transportbehov på en måte de finner tilfredsstillende
 • Vi ser med bekymring på at kommuner reduserer standarden på maten eldre tilbys til et minimum for å spare penger. Maten på eldresentre bør kontrolleres jevnlig av personer med kokkefaglig kompetanse. Hovedregel skal være at maten lages lokalt på det enkelte sykehjem
 • Vi respekterer de eldre sin rett til selv å bestemme om de skal være vegetarianere eller ikke. Ingen eldre skal tvinges til å spise vegetarmat. Slik mat skal kun serveres til de eldre som selv har uttrykt ønske om det.
 • Vi respekterer de eldre sin rett til selv å velge bosted og dersom de ønsker det skal de eldre kunne bo hjemme så lenge som mulig
 • Vi vil medvirke til at eldre mennesker som er utenfor arbeidsmarkedet får muligheter for sosial livsutfoldelse, aktivitet og deltakelse i organisert virksomhet
 • Vi vil sikre kvalifisert medisinsk behandling, rehabilitering, pleie og omsorg for eldre mennesker med fysisk eller psykisk sykdom

Sykehuspolitikk

Hvert år er om lag 2 millioner nordmenn innom et sykehus. Mange venter uakseptabelt lenge på nødvendig helsehjelp. Vi vil stoppe all nedleggelse og sammenslåing av sykehus inntil det er opprettet et godt utstyrt lokalt legevakttilbud, og at fødeavdelinger blir beholdt lokalt. Spesielt våre nordlige fylker har f.eks. værutfordringer som hverken politikere eller økonomer kan rokke ved. De transportbegrensningene dette medfører må vi ta hensyn til. Fødsler i bil er stadig mer vanlig, med all tilleggsrisiko dette medfører. I tillegg bruker vi i dag enorme summer på frakt av pasienter over store avstander. Dette utgjør en betydelig merbelastning for syke mennesker. Derfor må lokalsykehusene bestå, styrkes og gjøres til attraktive arbeidsplasser for fagfolk over hele landet. Foretaksreformen har ikke gitt bedre resultater, men bidratt til å demotivere helsearbeidere og forringe kvaliteten i tjenestene. Spesialisthelsetjenenesten må bringes tilbake til politisk ledelse. Regionale helsestyrer av valgte lokalpolitikere og helsefaglige ansatte bør opprettes. Disse må stå for den lokale styringen av sykehusene ut fra overordnede statlige planer. I stedet for fag-, pleie- og omsorgsbehov som styrende prinsipper for behandlingen, ble det med helseforetaksmodellen innført et tungt element av økonomi, altså lønnsomme og ikke-lønnsomme pasienter. Omstilling i byråkratiet, store kutt i uhensiktsmessig målstyring og rapportering muliggjør også kutt i deler av helsebyråkratiet. Dette vil frigi store summer som skal overføres til pasientbehandling. Et slanket byråkrati som jobber tettere med fagfolkene for å øke kvaliteten og bedre tjenestene, vil bidra til bedre samarbeid og en bedre utvikling av tjenestene.

Vår politikk:

 • Vi vil avvikle helseforetaksreformen og få sykehusene tilbake til offentlig forvaltning. Sykehusvesenet skal være nødvendig infrastruktur, ikke butikk
 • Vi vil ha lokale fødeklinikker og lokal legevakt/ helsehus der det ikke er et sykehus i nærheten. Det er viktig at akutte situasjoner har den nødvendige helsehjelp så pasienten kan stabiliseres før en eventuell transport videre til et større medisinsk senter
 • Vi vil beholde og styrke kompetansen generell kirurgi ved ankomst av pasienter på intensivbehandling
 • Vi vil arbeide for å redusere unødig rapportering, skjemavelde og forenkle hverdagen i sykehusene
 • Vi vil ha bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus, der sykehusene utnytter hverandres kompetanse og kapasitet ved å jobbe mer i nettverk og som team
 • Vi vil legge ned Beslutningsforum
 • Vi vil øke finansieringen til innkjøp av nye, virksomme behandlinger og medikamenter
 • Vi vil at rammene om beslutningen om hvilke nye og godkjente medikamenter og behandlinger som skal benyttes i den norske helsetjenesten, skal foretas av de folkevalgte på Stortinget. De fagspesifikke avgjørelsene skal fagfolk ta, ikke politikere og byråkrater
 • Vi vil ha slutt på den særnorske «ekstraforskningen» på medikamenter som allerede har fått internasjonal markedsføringsgodkjennelse
 • Vi vil ha kortere kø for sykehusinnleggelse
 • Vi vil at det til enhver tid skal være norsktalende pleiere på alders- og sykehjem

NAV

Ytelser fra folketrygden skal være en lovfestet rettighet, ikke en sosial ytelse som er avhengig av politiske prioriteringer og hvem som sitter med makten. Det kommer mange sårbare mennesker til NAV og det er derfor viktig at den som møter NAV-klienter i døren har en medmenneskelig holdning og ikke bare ser kroner og øre.

Vår politikk:

 • Vi ønsker å omorganisere NAV med en desentralisert struktur hvor beslutninger tas av ansatte som kjenner sine brukere gjennom medvirkning
 • Vi mener at NAV lokalt er blitt alt for generelt og vi vil ha ansatte med riktig kompetanse innenfor ulike fagfelt
 • Vi vil omorganisere og forenkle NAV slik at brukernes rettigheter blir styrket og unødig byråkrati unngås
 • Vi vil legge vekt på behandlende leges vurdering. Fokuset skal ligge på rettssikkerhet, brukermedvirkning, avbruddsfri inntektssikring og at alle saker må være godt opplyst før vedtak fattes av NAV
 • Vi mener at ytelser som AAP og uføretrygd bør tilbake til NAV lokalt fordi der kjenner NAV brukeren og dens helseutfordringer
 • Vi mener hovedfokuset til NAV bør være å få mennesker inn i arbeidslivet igjen
 • Vi ønsker økt satsing og stimulering til sosialt entreprenørskap og prosjekter med arbeidstrening for unge sosialhjelpsmottakere, samt et tettere samarbeid mellom det offentlige og private for å løse de sosiale utfordringene
 • Vi mener barn under 18 år som bor hjemme må få anledning til å ha egen inntekt inntil den skattemessige friinntektsgrensen uten at dette fører til avkortning av sosialhjelpen til foreldre. Det er viktig å motivere barn av sosialhjelpsmottakere til å søke mot arbeid istedenfor stønad
 • Vi mener NAV må gjenreises som en tilgjengelig etat med åpningstider og arbeidsformer som er tilpasset brukeren
 • Vi er kritiske til den voldsomme vektlegging av NPM (New public management) i forvaltningen både i NAV og på sykehus
 • Vi mener at Husbankens sentrale krav til startlån skal gjelde i alle kommuner. Det betyr at kommunen selv ikke får bestemme hva de ønsker å prioritere