Dette er noe av alt det vi har fått på plass i perioden 2019-2023, når vi har hatt makten i Stavanger


Rushtidsavgiften fjernet


Vi har fått fjernet rushtidsavgiften, noe som var helt utenkelig før Folkets Parti ble en maktfaktor i politikken i Stavanger kommune. Dette har halvert de maksimale bompengeutgiftene for folk i Bymiljøpakken.


Vi ønsker å avskaffe bompenger helt som finansieringsmetode for infrastruktur siden det er en tilfeldig og usosial måte å skattlegge befolkningen på. Rushtidsavgiften var det viktigste og første grepet vi fikk til. Men mer skal komme om folk stemmer på oss. Vi har allerede vedtatt store reduksjoner fra Stavanger som skal opp i reforhandlingene om ny avtale.


Snudd bommen på Bybrua!

Vi har fått snudd bommen på Bybrua, noe som bidrar til at folk på Hundvåg og resten av byøyene ikke lenger trenger å betale dobbelt opp med bompenger når de besøker områder utenfor sentrumsringen.


Økt bunnfradraget og redusert sats for eiendomsskatt!


Siden eiendomsskatten ble innført i Stavanger i forrige århundre har den aldri tidligere blitt redusert.

Vi i Folkets Parti har jobbet hardt for å få redusert eiendomsskatten og vi har levert.

Vi har redusert betalingssatsen for bolig- og fritidseiendom fra 3 promille til 2,3 promille for hele kommunen, for næringsbygg har vi redusert betalingssatsen fra 4 promille til 2,3 promille.


Fra og med 2022 økte vi bunnfradraget fra 400.000 til 625.000 kroner. I 2023 økte vi fradragsnivået til 825.000 kroner, slik at de med de minste boligene får like stor reduksjon i avgiften i kroner som de med de største husene i byen.


I forrige periode ble det vedtatt det ny taksering av alle boliger og næringsbygg i Stavanger mot Folkets Parti sine stemmer. Denne takseringen er nå utført, og ville ført til at skatten økte kraftig, derfor var denne reduksjonen veldig viktig å få på plass.


Gratis kollektivtrafikk fra 1. juli!


Fra 1. juli ble det gratis for Stavangers innbyggere å reise med buss, tog, ferje og båt lokalt. Folkets Parti har jobbet for dette siden 2020, nå har vi innført det. I Stavanger har vi besluttet å bruke deler av et opparbeidet overskuddsfond de tre siste årene på å gi innbyggerne tilgang til kollektivtrafikk uten å måtte betale direkte.


Vårt mål er at flere skal prøve bussen, gjerne sammen med økt bruk av sykkel på dager da det er hensiktsmessige. Vi er klare over at for mange vil fortsatt bilen være viktig, men kan husholdninger med to biler kvitte seg med den ene, eller bruke bilen(e) mindre, vil det bidra til at vi når målet om å ikke ha vekst i biltrafikken på Nord-Jæren.


Med vekst i biltrafikken vil staten fort kreve gjeninnføring av rushtidsavgift, dette står i byvekstavtalen. Vi håper dette tiltaket – sammen med andre, sikrer at vi ikke havner i en slik situasjon.


I tillegg til at innbyggerne altså får en del av kommunens store overskudd tilbake gjennom gratis kollektiv, enten kollektivtilbudet er hensiktsmessig å bruke til/fra jobb, på fritid eller bare én sjelden gang når det passer.


Helt gratis SFO for alle 1. klassinger!


Alle førsteklassinger på Stavanger kommunes skoler får gratis SFO. Det betyr at en barnefamilie kan spare over 30.000 kroner på et år.


Ordningen har sørget for at nærmere 100 prosent av barna nå deltar på SFO – mens mange tidligere måtte se klassekamerater leke videre, mens de måtte hjem. Og det sørger for at flere foreldre kan stå i full jobb – og ikke trenger å hente barna etter skoleslutt.


Fra skoleåret 2022/2023 reduserte vi også prisene for SFO 2. – 4. klasse med 500 kroner hver måned for hvert barn.


Denne ordningen gjelder for alle uavhengig av inntekt, SFO er en forlenget del av skoledagen og bør være gratis på samme måte som selve skolen.


Vi i Stavanger går foran, men vi håper dette blir en nasjonal ordning og at SFO til slutt blir gratis for alle.Økt grunnbemanning og flere husassistenter

på sykehjem!


Da vi overtok høsten 2019 – var tjenestene til våre eldre noe av det aller viktigste å ta tak i.


For å sikre gode tjenester og skape trygghet for beboerne på sykehjemmene, må vi ha motiverte, friske og engasjerte ansatte. Vi må ha ansatte som har tid til å gi den hjelp og omsorg som må til.


Derfor har vi satt av 25 millioner ekstra hvert eneste år for å få flere ansatte på sykehjem.


Det betyr flere varme hender. Det betyr flere ansatte som kan dele på de mange arbeidsoppgavene. Det betyr forhåpentligvis mindre sykefravær, og det kan skape flere heltidsstillinger for ansatte som ønsker seg det.


Og alt dette gir en bedre eldreomsorg. Gjennom mer oppmerksomhet på enkeltmennesket, og mindre på økonomiske bunnlinjer.Over 100 millioner ekstra til skolene!


I 2019 var det et skoleopprør i Stavangerskolen. Driftsstyrer, FAU og rektorer protesterte høyt mot svake budsjetter.


Da vi vant valget, var en tydelig satsing på skolen en av våre viktigste saker. Derfor har vi år for år gradvis styrket driftsrammen til skolene betraktelig.


I budsjettet for 2021 ble det løftet inn 40 millioner ekstra årlig til Stavanger-skolene, med spesielt fokus på 1. – 4. klasse, mens vi fra og med 2022 legger til 20 millioner kroner i tillegg til skolene – da med satsing på ungdomsskoletrinnet.


I 2023 ble det lagt til ytterligere 40 millioner kroner årlig – slik at grunnfinansieringen til skolene i Stavanger vil være økt med hele 100 millioner kroner årlig siden vi overtok i 2019. Det viser handling, ikke bare ord. Fordi vi satser på skolen. Fordi arbeidet med å bygge gode fellesskap starter i skolen.


I tillegg kommer bevilgninger på over 30 millioner kroner ekstra til flere fysiske lærebøker og øremerkede midler til miljøveiledere på skolene.


Vi er fortsatt ikke i mål. Vi skal gjøre det enda mer attraktivt å jobbe i Stavangerskolen – slik at vi får motiverte lærere, det gir nemlig det best mulige utgangspunktet for læring og trivsel for barna våre.


Trygghetsalarmer er nå gratis for våre eldre!


Ingen eldre skal måtte betale for å føle seg trygge når de bor hjemme. Derfor har vi avviklet ordningen hvor de mange eldre som har hatt trygghetsalarm har måttet betale for denne hver måned – avhengig av egen økonomi.


Så lenge vi har ordføreren i Stavanger skal ingen eldre – eller deres pårørende måtte betale for å ha trygghetsalarmen, og kjenne på en ekstra sikkerhet, og få hjelp fra hjemmebaserte tjenester så hurtig som mulig.


Eldre har betalt skatt gjennom et helt liv, og de fleste betaler ennå. Da skulle det bare mangle at vi som fellesskap tilbyr trygghet og sikkerhet gratis.


Slik bygger vi felleskap.


Nå er det barnehagenes tur!


I Stavangers barnehager jobber det fantastiske ansatte som hver dag sikrer våre yngste innbyggere en trygg og god arena for sosial omgang og læring.


På grunn av færre barn i barnehagene har Stavanger kommune redusert antall barnehageplasser, men vi har økt den økonomiske satsingen på de ansatte, slik at det er flere ansatte pr barn, og vi har også for budsjettet 2023-2026 satt av ekstra penger til å øke kompetansen hos de ansatte, og på samme måte satt av mer penger til rekrutteringstiltak slik at kommunen kan rekruttere flere pedagoger til barnehagene, og forhåpentligvis også flere menn som barnehagelærere.


Økonomisk støtteordning til tannlegehjelp.


Tennene bør være en del av kroppen, også når det kommer til kostnader for behandlingen. Sånn er det dessverre fortsatt ikke, selv om regjeringen har sørget for at alle under 21 år har gratis tannlege, og de på 22 bare betaler 50 prosent – og de med alvorlige munnsykdommer får støtte.


Derfor har vi i Stavanger satt av 25 millioner i 2023 for å hjelpe de av våre innbyggere som begrenses av egen økonomi for nødvendig og viktig tannbehandling som kan bedre egen helse og sosial livskvalitet.


Dette er en av mange saker som skiller våre samarbeidspartier og partiene Høyre, KrF, Venstre, Frp og Pensjonistpartiene. Disse partiene vil ikke prioritere slik støtte til de av oss som trenger det mest.


Men vi vil. Og nå er det vi som har flertall i kommunen.


Økt støtte til frivillige organisasjoner.


2022 var frivillighetens år. På slutten av 2022 valgte vi å øke støtten til en rekke av de frivillige organisasjonene i Stavanger. Det betyr ytterligere seks millioner kroner for 2023 på deling for frivillige organisasjoner – i tillegg til de over 30 millioner kroner som var foreslått av kommunedirektøren.


Følgende organisasjoner fikk ekstra midler av flertallspartiene i 2023:


• Blå Kors Norge

• Dyrebeskyttelsen SørRogaland

• Dyrenes Hus

• Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren

• Eksistensia – utlevering av mat

• Eksistensia – inkluderende arbeid

• KIA Velferd

• Kirkens Bymisjon Nadheim

• Kirkens Bymisjon, Jobb

• Kirkens Bymisjon, Gatejurist

• Kirkens Bymisjon, gateprest

• Kirkens Bymisjon, Natteravnene

• Kirkens Bymisjon, Tillitsperson

• Kirkens Bymisjon, Enter Fritid

• Røde Kors – Nettverk etter soning

• Røde Kors – Fellesverket

• SIS – studenhelsestasjon

• Skipper Worse eldresenter

• Skipper Worse middagsdist.

• FRI Rogaland driftsstøtte

• Hei Verden

• Hinnasenteret kurs og aktivitetssenter

• Kirkens SOS Rogaland

• Nok Sør-Vest

• Open Hands for You – aktiv senior

• RIO Rusmisbrukernes interesseorg

• ROS rådgivning om spiseforstyrrelser

• Selvhjelp for innvandrere

• Stiftelsen Varmestuens Venner

• Idrettspatruljen til Idrettsrådet


Planlegger badeland i Jåttåvågen!


Det finnes verken 50 meters basseng, stupetårn eller badelandsfunksjoner i Stavanger, eller Rogaland for den saks skyld. Store Hinna bydel har ikke en eneste svømmehall som vanskeliggjør svømmeopplæring.


Derfor går vi inn for å bygge et nytt kombinert badeland og svømmebasseng for konkurranse i Jåttåvågen i kommunal regi, fortrinnsvis med 50 meters basseng.


Det er levert midler til planlegging av anlegget – og nabokommunene skal inviteres med i arbeidet. For god folkehelse kjenner ingen kommunegrenser. Håpet er at anlegget skal komme hele regionen til nytte.


Dette vil bli et svært viktig tilbud for svømmesporten, for familier, for eldre og alle andre som trenger gode tilbud i vann for bedre helse, aktivitet og rekreasjon.


Åpner fritidsklubber på lørdager!


Å sikre gode og trygge fellesskapsstilbud for ungdom er viktig for å hindre utenforskap, knytte nye vennskap og legge til rette for at de kan få utforske og utfolde seg i interesser.


Det er mange år siden fritidsklubbenes lørdagstilbud ble lagt ned under tidligere politiske flertall, trolig for å effektivisere og redusere kostnader.


Folkets Parti og våre samarbeidspartier er ikke villige til å spare penger ved å overlate ungdommen helt til seg selv i helgene. Det er kanskje ingen dager som er like viktige å ha et tilbud på som på lørdager.


Derfor har vi satt av penger til å etablere flere lørdagsåpne ungdomsklubber i bydelene.


Vi håper dette skal redusere antall ungdommer som trekker mot sentrum i helgene, og heller finner det interessant å være sammen i trygge og gode omgivelser i egen kommunedel.


Innført tilbud om datahjelp i alle bydeler


Kompetanse i data og digitale verktøy er blitt viktig for å mestre hverdagen. Mange innbyggere, både eldre og andre, sliter med å finne ut hvordan de skal opprette e-post, betale regninger i nettbank, bestille time hos fastlege eller følge opp den digitale kommunikasjonen med barnas skole.


Derfor har vi nå etablert tilbud i alle ni kommunedelene hvor innbyggere skal kunne få hjelp, opplæring og assistanse. I vårt budsjett for 2023 vedtok vi å styrke koordineringen av denne tjenesten, mens Høyre, Frp, Pensjonistpartiet, KrF og Venstre dessverre stemte for å svekke denne tjenesten.Rekordpott til lokale idrettslanlegg!


Flertallspartiene har satt av en historisk stor pott til lokale idrettslag som selv vil bygge anlegg for å øke aktivitet og skape fellesskapsarenaer gjennom idrett. I februar 2023 delte vi ut 25 millioner kroner til en rekke idrettslag som hadde gode prosjekter som manglet finansiering. Mange av prosjektene har vært planlagt i mange år, men aldri blitt støttet før.


En slik pott har nemlig aldri eksistert i Stavanger kommune tidligere – og flertallspartiene var alene om å innføre ordningen.


På denne måten stimulerer vi dugnadsvilje og arbeid – og sikrer at barn, unge og voksne får bedre tilbud og bedre fasiliteter for å være i fysisk aktivitet og søke trygge fellesskap.


Blant de som fikk tilskudd i denne omgangen var:


• Gausel Judoklubb

• SK Jarl

• Buøy IL

• Mastra hestesportsklubb

• Hundvåg IL

• Brodd Fotballklubb Stavanger

• Sunde IL

• Forus og Gausel IL

• Storhaug rideklubb

• Stavanger roklubb

• Hinna FK

• Vardeneset BK

• Rogaland rideklubb

• Vassøy IL

• Stavanger golfklubbMassiv næringssatsing


Da vi vant valget i 2019, jobbet det tre personer i næringsavdelingen til Stavanger kommune. Nå er de 17 ansatte!


Det betyr at kommunen i langt større grad kan være en medspiller til lokalt næringsliv i etableringsfasen, når de trenger bistand underveis, jobber for å etablere nettverk og næringsklynger – og sikrer gode rammebetingelser for lokale selskaper opp mot sentrale myndigheter.


I 2021 hadde Stavanger rekord av nyetableringer i kommunen. Da trengs det en aktiv og framoverlent kommune som er på tilbudssiden med gode tjenester, tilrettelegging og som brobygger mellom ulike selskaper i næringsklynger.


Vi satser hardt på at Stavanger ikke bare skal være oljehovedstaden, men Energihovedstad i Norge, og ta en ledende rolle i Europas energiutvikling. Vi har kompetansen. Vi har selskapene. Vi har vilje til nytenkning.


I tillegg er det gjort et omfattende samarbeid med Sandnes og Sola kommuner om forpliktende næringssamarbeid regionalt. Næringsavdelingen jobber etter vedtatt næringsstrategi april 2021.


https://www.stavanger.kommune.no/naring-og-arbeidsliv/naringsutvikling/Norges beste barneby!


Vi har innført en massiv satsing på økte ferieaktiviteter om sommeren. Kommunale tilbud som «fiks ferigge ferie» og «sommerbonanza» er supplert med «Barnas sommer». Her får organisasjoner og bedrifter tilskudd for å etablere gratistilbud til barn og unge med skoleplass i stavanger. Dette vil skape økt aktivitet, sterkere vennskap og mindre utenforskap for barna hver eneste sommer.


Blant tilbudene i Barnas Sommer er gratis aktiviteter i Folkehallene, svømmeopplæring og en drøss med aktiviteter innenfor idrett, natur og kunnskap.


I Stavanger vektlegger vi barns stemmer i kommunal planlegging gjennom prosjektet «barnetråkk» hvor barn forteller våre byplanlegger hvor de liker å «henge» og bruke aktiviteter i fritiden.


Vi har innført forsøksprosjekt med skolemat, redusert prisene på SFO (gratis for førsteklassingene), styrket skolebudsjettet, gjort barnehageopptaket mer fleksibelt og ansatt flere miljøterapeuter i skolene og mye, mye mer.Trygg, økonomisk styring av kommunen


Å sikre en trygg, stabil og oversiktlig økonomisk situasjon i kommuneøkonomien er kanskje det viktigste de folkevalgte gjør. På den måten kan vi levere stabile og gode tjenester til innbyggerne, og sikre at de mange tusen ansatte har sikre, trygge jobber.


Siden 2019 har kommunen hatt et oppsving i kommuneøkonomien med svært gode økonomiske resultater. Det har gitt oss anledning til å øke tjenesteproduksjonen, men også nedbetale gjeld og sette av midler på disposisjonsfond.


Disposisjonsfondet til Stavanger var 31.12.2021 på 1,7 milliarder kroner – det er mer enn en dobling på fondets størrelse da vi overtok makten. I 2021 gikk Stavanger kommune med 1023,7 millioner i overskudd, midler som blir brukt til å betale ned gjeld, til fond – og til større investeringer blant annet på skole og eldreomsorg


Innført tiltakspakke for psykisk helse


Stadig flere mennesker, og dessverre spesielt flere unge, trenger hjelp til å løse psykiske utfordringer i sine liv. Koronapandemien og de tiltak som var nødvendige å gjøre i forbindelse med denne, har forsterket utfordringene for mange.


En utenforskapskommisjon som ble nedsatt av ordføreren viste behov for en rekke tiltak – og forsterkninger av eksisterende tiltak.


Vi har vedtatt tiltakspakken «Ka då ittepå» – som består av blant annet opprettelse av et nytt familiesenter, flere miljøveiledere i skolen, styrking av uteseksjonen, flere psykiatriske sykepleiere, psykologer, en økt satsing på «Ungjobb», styrking av PPT og etablering av et ambulant helseteam for barn og unge i alderen 12-18 år.


Vi har også økt satsingen på Helsehuset som blant annet tilbyr rask, psykisk helsehjelp.


Boligløft for alle


Vi styrker startlånordningen med over 100 millioner kroner slik at flere kan få mulighet til å eie sitt eget hus, selv om de mangler nødvendig egenkapital.


Vi har innført garantiordning for førstegangsetablerere og vi har vedtatt «leie for eie»-ordning slik at de som i dag er på leiemarkedet lettere kan få eie sin egen bolig.


Vi planlegger flere byggefelt for etablererboliger. Både i Tastarustå, Jåttå Nord og Teknikken-prosjektene legges det til rette for slike ordninger. Vi har også vedtatt å øke andelen Omsorg pluss-boliger for seniorer.


Dette er et høyt prioritert område for flertallspartiene i Stavanger.


Det å kunne eie eget hus skaper for mange økt livskvalitet. Derfor må vi ha en sosial boligbygging som førende element i boligpolitikken i kommunen vår.


Vi må legge til rette for at de som trenger litt starthjelp skal få dette, og vi må som arbeidsgiver gå foran og sikre en heltidskultur for ansatte – all den tid det legger grunnlaget for finansieringen for boligdrømmen for den enkelte – og for familiene i kommunen vår.


Et seriøst arbeidsliv med heltid som regel


Stavanger kommune er regionens største innkjøper. Det betyr makt overfor leverandørene. Den makten skal vi bruke til å kreve seriøse arbeidsbetingelser hos de som ønsker å levere tjenester eller produkter til kommunen.


Vi vedtok nye seriøsitetsregler for kommunes innkjøp i januar 2020. Disse stiller helt andre og tøffere krav til antall lærlinger, tariff og gode pensjons-ordninger hos leverandører.


Kommunen skal også øke antallet lærlinger betraktelig. Og i kommunens egenregi skal heltidsjobber være regelen.


På den måten løfter vi hele samfunnet, slik at vanlige arbeidsfolk i større grad kan ha en solid og forutsigbar økonomi, og for eksempel i større grad sikre seg boliglån og lignende.


Bremser cruiseveksten


I 2018 og 2019 satte Stavanger rekord i antall cruisebåter i Vågen. Selv om det gir viktige inntekter til enkeltselskaper og havneselskapet, har vi vedtatt å sette et tak på antall årlige anløp som ikke overstiger rekordårene – og besluttet at indre del av vågen skal forbeholdes småbåter, og ikke være for store cruisebåter.


Vi må ta ansvar for klima, miljø og gi byen tilbake til folket.


Stavangerregionen Havn IKS har nå laget en plan for hvordan småbåtlivet kan utvikles og vokses i årene framover – det sammen med sommerstengning av Skagenkaien fra første helgen i mai til andre helgen i september vil forhåpentligvis skape enda mer liv og røre i sentrum.


Etablert egen kreftkoordinator


Å bli utsatt for kreftsykdom er en enorm påkjenning. Både for pårørende, og ikke minst den som rammes selv. Å få en kreftdiagnose, snur livet opp ned.

Når du er kreftsyk, eller er pårørende, har du sjeldent overskudd til å orientere deg om ulike tilbud eller rettigheter.


Derfor var noe av det første vi samarbeidspartier i Stavanger gjorde å opprette en kreftkoordinator-stilling slik at både pasienter og pårørende skal få relevant hjelp på rett nivå når sykdommen rammer. I tillegg bistår kreftkoordinatoren helsepersonell som jobber med kreftomsorg i kommunen.


Gjennom kreftkoordinatoren har de som rammes av kreft en kontaktperson som kan hjelpe med spørsmål og utfordringer som melder seg i hverdagen, og ikke minst kan hjelpe til med å samordne relevante tilbud og tjenester i – og utenfor kommunen.


Kreftkoordinatoren er en en del av staben på Helsehuset. Les mer om ordningen her:

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehuset2/kreftkoordinator/


Vi bygger skoler!


Da vi overtok ansvaret for Stavanger kommune i 2019 var det behov for en rekke investeringer i skolebygninger. Både eksisterende skoler, men også nye skoler.


Lervig skole står klar i årskiftet 2023/2024. Samarbeidspartiene har satt fart i byggingen der det tidligere flertallet hele tiden bremset opp.


Vi har også med bredt flertall i kommunestyret satt fart i byggingen av en ny Vaulen skole. Skolen på Vaulen er i dag Stavangers største, og hadde behov for utvidelse med det første.


Tastaveden skole har hatt en usikker framtid i årevis. Vel. Ikke nå lenger. Vi har allerede satt i gang en totalrenovering og oppussing av ungdomsskolen. Om kort tid står et moderne skolebygg klart på Tastaveden – og all usikkerhet rundt skoleframtiden er fjernet.


Kvernevik skal også få ny skole. Vi ser hele området med idrettshall, fotballbaner og skole i ett, og skal utvikle området slik at Kvernevik blir en moderne og fresh bydel med et skolebygg og fritidsfasiliteter som møter framtidens utfordringer.


I tillegg bygger vi barnehager. Mange kommunale barnehager har hatt tilhold i gamle, utslitte bygninger – og det har vært for få barnehager i enkelte kommunedeler. Derfor bygges det nå barnehager på Storhaug, blant annet.


Og: Vi styrker uterommene til barnehagene. Vi bevilger langt mer penger enn tidligere til skolegårder i skolene.


Dyrt? Ja. Verdt det, og helt nødvendig? Så absolutt.


Satsingen stimulerer også lokalt næringsliv gjennom oppdrag til byggebransjenStyrker integreringen i utvalgte idrettslag


I mange år har Stavanger kommune støttet idrettslag som opererer i områder med stor andel av innvandrere. Disse idrettslagene gjør en svært viktig innsats for å bidra til at mennesker som ankommer Norge sikres sosial og aktiv deltakelse i det norske samfunnslivet.


Tidligere har det blitt satt av totalt 400.000 kroner, men flertallspartiene har nå firedoblet denne summen, slik at det i 2023 deles ut 1,6 millioner kroner til idrettslag i utvalgte områder med stor andel innvandrere. For 2023 er det idrettslagene Sunde, Brodd, Hundvåg og Jarl som får dette bidraget for sitt arbeid med integrering i områdene med størst andel mennesker med bakgrunn fra afrikanske og asiatiske land.


Målet med ordningen er at disse klubbene aktivt skal sikre at barn og unge får god informasjon om hvordan de kan delta i idrettsaktiviteter, enten i eget idrettslag eller i andre idrettslag i nærheten. Klubbene som får støtten forventes å samarbeide med øvrige klubber i sitt nærområde, og rapportere til kommunen om hvordan midlene brukes til det beste for økt integrering i samfunnet.


Målet vårt er å øke denne ordningen for det er ingen tvil hos oss om at idrett er et av de beste verktøyene for å inkludere og integrere barn og unge!
Flere sykehjemsplasser


For Folkets parti er det viktig at fellesskapet støtter opp om innbyggerne i begynnelsen av livet, i slutten – og underveis når man trenger hjelp.


Stavanger kommune har i mange år jobbet med prosjektet «Leve hele livet» som blant annet legger til rette for at flere eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig – og sikres gode tjenester i hjemmet, gjerne også i tilpassede boliger.


Likevel er det viktig å sikre at det er sykehjemsplass tilgjengelig når det er behov for det. Sykehjemskøene skal reduseres – og aller helst forsvinne helt. Da kan vi ikke bygge ned antallet sykehjemsplasser når vi blir stadig flere over 80 år i kommunen vår.


Vi har derfor innført en garanti om at det skal bli flere sykehjemsplasser – ikke færre i Stavanger når vi styrer. Det – i tillegg til satsing på tilpassede boliger, dagsenterplasser og andre gode tilbud, skal gi en bedre eldreomsorg.


For å sikre gode tjenester, må vi ha mange nok, og motiverte nok ansatte. Derfor har vi styrket grunnbemanningen på sykehjemmene med 25 millioner kroner årlig framover.


Mye mer penger til skolene


I 2019 var det et skoleopprør i Stavangerskolen. Driftsstyrer, FAU og rektorer protesterte høyt mot svake budsjetter.


Da vi vant valget, var en tydelig satsing på skolen en av våre viktigste saker.


I budsjettet for 2021 ble det løftet inn 40 millioner ekstra årlig til Stavanger-skolene, med spesielt fokus på 1. – 4. klasse, mens vi fra og med 2022 legger til 20 millioner kroner i tillegg til skolene – da med satsing på ungdomsskoletrinnet.


Vi er fortsatt ikke i mål. Vi skal gjøre det attraktivt å jobbe i Stavangerskolen – slik at vi får motiverte lærere, det gir nemlig det best mulige utgangspunktet for læring og trivsel for barna våre.


Økonomisk støtte til kjøp av varmepumpe!


Kjøper du varmepumpe til hjemmet ditt, eller utleieboligen din – hjelper du både klimaet og miljøet, samt sparer på strømregningen din.


Mange har fortsatt ikke kjøpt varmepumpe. For å få fart på flere, tilbyr vi derfor at kommunen dekker inntil 6000,- kroner eller 40 prosent av kostnaden du har ved å skaffe deg en slik i perioden 01.07.2022 – 01.12.2022.

https://www.stavanger.kommune.no/renovasjon-og-miljo/miljo-og-klima/varmepumpetilskudd/


Økt støtten til startlån for kjøp av bolig


Vi har siden 2019 satt av mye mer penger til Startlån-ordningen årlig. Fordi det å ha mulighet til å eie egen bolig har mye å si for livskvaliteten for mange.


Fra og med 2022 setter vi av 520 millioner kroner årlig til startlånsordningen som er for deg som over tid har hatt problemer med å finansiere boligkjøp fordi du mangler egenkapital, men likevel har råd til å betjene et huslån.


Du trenger altså ikke ha egenkapital tilgjengelig for å få startlån hos kommunen. Startlån kan både brukes til å kjøpe bolig, bygge bolig, utbedre eksisterende bolig og refinansiere ditt boliglån om du står i fare for å miste boligen din.


Det er Husbanken som definerer hvem som kan få støtte til Startlån.


https://www.stavanger.kommune.no/sosialtjenester/startlan/#hva-kan-du-f-startl-n-til-


Bedre helse – for både kropp og hode


Psykisk helse er en stadig større utfordring i samfunnet vårt. Vi bruker mer ressurser på dette – spesielt rettet mot barn og unge.


Både hva gjelder lavterskeltilbud, men også utrykkende tjenester når man virkelig sliter. Vi løfter også en satsing på miljøterapeuter i skolene.


Det ble under koronapandemien satt ned en utenforskapskommisjon som skulle se på løsningsforslag for ungdom og unge voksne etter en tøff tid for mange under koronapandemien.


Fra høsten 2021 har vi vedtatt en kraftig økning av økonomiske ressurser til psykisk helse mot ungdom gjennom prosjektet «Kadåittepå» som gir flere ressurser til barnevern, uteseksjon, miljøveiledere på skolene – og et eget senter som skal koordinere og samle psykiske helsetilbud til de unge.


Men vi styrer også prosjektet «Rask psykisk helsehjelp» til unge voksne gjennom Helsehuset.


Helse handler både om kropp og hode. Vi tar det på det høyeste alvor i Stavanger.Mer fleksibelt barnehageopptakI de fleste norske byer kan man bare søke om barnehageplass én gang i året, med søknadsfrist 1. mars.


Dette skaper utfordringer for tilflyttere som trenger barnehageplass, men som ikke har rukket fristen.


Derfor har vi innført et andre opptak med frist 1. august, slik at systemet blir mer fleksibelt for innbyggerne. Det betyr også at det blir lettere å få plass underveis på venteliste, fordi kapasiteten er økt.


En åpen kommune


Stavanger skal være en åpen kommune – og det skal være kort vei fra innbygger til beslutningstakerne. Og: innbyggerne skal bli mer delaktige i å foreslå løsninger for utviklingen av kommune, by, bydel og nærområde.


Gjennom prosjektet «mitt nabolag» har vi lansert flere løsninger hvor innbyggerne selv kan foreslå hvordan vi møter framtidens utfordringer – slik at administrasjon og politikere får et større spenn av forslag og innspill.


Innbyggerne skal også gjennom direkteinvolvering få ta større del i beslutningsprosessen i sine nærområder.


En million kroner mer – hvert år – til

kommunens idrettslag!


Stavanger har langt over 100 ulike idrettslag som hver dag, hver uke – hele året, gjør en flott jobb for å aktivisere barn, unge, voksne og eldre.


På denne måten skaper de viktige fellesskapsarenaer, sikrer god folkehelse – og gir muligheter for unge å sette seg mål og drømmer som kan oppnås gjennom målrettet trening.


Mesteparten av tilretteleggingen skjer gjennom bruk av frivillige voksne som bruker store deler av fritiden sin på å sikre en bedre og tryggere hverdag for andre.


I mange år har den kommunale driftsstøtten til idrettslag stått på stedet hvil – selv om kostnadsnivået i idrettslagene har økt.


Sånn kan vi ikke ha det. Derfor øker vi de årlige bevilgningene til Stavangers idrettslag med én million kroner samlet fra og med frivillighetens år 2022.


Det er en formidabel økning av potten. Fordi vi skal bygge felleskap. Fordi idrett er en av de viktigste arenaene for å oppnå akkurat det.
Flere bysykler


Stavanger har bestilt flere bysykler og oppdatert kvaliteten på dem gjennom vårt eierskap i selskapet Bysykkelen AS.


Vårt mål er at det skal være bysykler nok til alle som ønsker å bruke det fantastiske tilbudet, slik at færre må ha bil i byen vår.


Innført skolemat på flere skoler


På tre av byens skoler (Kvernevik, Smiodden og St. Svithun) innførte vi gratis skolemat for elevene skoleåret 2020/2021.


Det betyr at barna ikke er avhengige av at foreldrene smører matpakke til dem. Sunn og næringsrik skolemat skaper fellesskap blant elevene – og bidrar til økt konsentrasjon og læringsevne. Og tilbudet skal ikke gå av lærernes tid til barna på skolen.


Fra skoleåret 2022/2023 utvidet vi tilbudet til alle skolene i Hundvåg bydel . Det betyr at flere barn kan få en enda bedre skolehverdag gjennom næring og fellesskap.


Og til skoleåret 2023/2024 får følgende nye skoler skolemat:

Rennesøy, Vikevåg, Finnøy, Tjensvoll, Sunde, Revheim, Kvaleberg, Kristianlyst, Storhaug, Våland, Tastarustå, Tastaveden og Johannes Læringssenter.


22 skoler er nå med i ordningen, men vi har ikke tenkt å gi oss med det. Ikke i det hele tatt. Målet er at alle byens skoler skal tilby skolemåltid til elevene våre.


Og: La det være sagt: Bevilgningene til skolemat kommer i tillegg til den øvrige storsatsingen på skolene. Driftsrammene for skolene er styrket med 100 millioner kroner årlig for 2023 sammenlignet med 2019 da Arbeiderpartiet fikk ordføreren i Stavanger.


I tillegg er det bevilget 35 millioner kroner ekstra til flere skolebøker – og ansatt flere miljøveiledere på skolene.


Stor økning i kulturstøtten

Vi har tilført det «frie kulturfeltet» flere millioner kroner ekstra i tilskudd årlig. Det har vi gjort fordi vi tror at lokale kunstnere kan løfte livskvaliteten til innbyggerne våre gjennom sin kunst. Derfor har vi også økt summen som kommunen bruker på kunst i offentlige bygninger.


Vi har innført nye stipendordninger for kunstnere og artister som sikrer at flere lokale kunstnere kan få hjelp til å leve av kultur.


I 2025 feirer Stavanger 900-jubileum. Fram mot da skal kommunen bruke midler på å gjøre innbyggerne i byen kjent med egen by – også gjennom kulturtiltak.


I budsjettet for 2022-2025 øker vi støtten til både kunstskolen i Stavanger og Rogaland kunstsenter med 200.000 kroner årlig – og har en ytterligere opptrappingsplan for kunstsenteret i forbindelse med flytting av lokaler.


Vi ønsker å legge til rette for et bachelorstudie i kunst i Stavanger. Det er vi sikre på vil løfte den allerede sterke kunst- og kulturbyen Stavanger ytterligere!Stort løft for Kvernevik


• Nytt bydelssenter

• Legesenter

• Ny kunstgressbane – og oppgradering av skolene


Kvernevik-området skal få seg et virkelig løft. Det har bydelen etterlyst i mange, mange år. Vi lovet folk i området dette i valget, og vi leverer på alle løfter!


Betale kommunale avgifter – når det passer deg!


For mange oppleves kommunale avgifter og eiendomsskatten som småbeløp – for andre er dette tunge økonomiske løft når fakturaen kommer i nettbanken. Derfor har vi tilbudt innbyggerne å selv velge hvordan de ønsker å betale:

• To ganger i året

• Eller splittet opp på 12 månedlige betalingerStoppet bruken av private inkassobyrå


Det er få ting som er dyrere enn å skylde penger, og dessverre har det vært slikt tidligere at det er dyrere å skylde penger til Stavanger kommune enn til andre kommuner. Derfor har vi besluttet at Stavanger kommune selv skal drive inn ubetalte regninger – og ikke bruke fordyrende inkassobyråer som gjør det vanskeligere for folk som sliter å gjøre opp for seg.


Det må fortsatt koste mer å ikke betale regningene sine, men ordningen med å la private selskaper ta inkassosalærer avvikles. I stedet vil kommunen selv drive inn utbetalte regninger. Med mer dialog, men fortsatt purregebyr og bruk av utlegg hos Namsmannen om betaling ikke skjer.


Men det blir nå ingen inkassosalær og renter av disse som går til private inkassobyråer som gjør det vanskeligere å i det hele tatt betale gamle regninger.


Slik bygger vi fellesskap. For en kommune skal først og fremst måles etter hvordan den behandler de med minst ressurser


Flere ansatte i barnevernet

Stavanger scorer best av storbyene på en undersøkelse i regi av Unicef om behandlingstid i barnevernet. Vi er likevel ikke fornøyde – for på andre områder scorer barnevernet i kommunen ikke godt nok.


De ansatte trenger å bli flere for å få god nok tid til å gi et godt tilbud til foreldre og barn. Vi har vedtatt en styrkning av barnevernet.


43 millioner ekstra til skolebøker i skolenVi har hvert skoleår økt rammene til grunnskolen, både til barneskole og ungdomsskole. I tillegg til flere lærere og miljøveiledere – må vi imidlertid også styrke materiellet til elevene.


Fagfornyelsen i norsk skole har gjort mange lærebøker utdaterte, og det har derfor vært behov for å oppgradere skolene med oppdaterte læremidler.


I 2022 gjør vi i tillegg en ekstrabevilgning på 43 millioner kroner til fysiske lærebøker i Stavanger-skolen. Det betyr at hver elev får bøker til 2000,-.


Vi oppfordrer sterkt skolene om å bruke pengene på fysiske lærebøker i en stadig mer digitalisert skole.


Kulturskolen styrket


For Folkets Parti er det viktig at flest mulig skal kunne gå på kulturskolen. Derfor har vi styrket økonomien til skolen – og sikret at barn fra alle samfunnslag kan få delta.


Det er veldig mange friplasser på skolen – og det jobbes med å få flere til å bruke disse, slik at alle samfunnslag skal inkluderes i det fantastiske tilbudet.


Kulturskolen er også inkludert i Stavanger kommunes bruk av konserthuset i Stavanger slik at flere arrangementer kan arrangeres i byens storstue – uten at dette koster særlig for verken arrangør eller foreldre og andre som vil oppleve ungdommen.


Krisepakker til restauranter og reiseliv


Stavanger kommune har øremerket alle statlige midler til lokale næringstiltak under og etter korona til de bransjene som har merket covid-19 restriksjonene mest.


Det har gitt solide overføringer til kafeer, treningsstudio, restauranter, reiselivsaktører og utesteder.


Utelivet i Stavanger har også sluppet å betale kommunale avgifter for gateleie og alkoholsalg under hele pandemien.


«Tett på» for å unngå svart arbeid


Stavanger kommune er med på skatteetatens «tett på»-ordning som medfører at skatteetaten kontakter innbyggere som søker om byggetillatelse i Stavanger kommune.


Skatteetaten vil gi råd til folk om hvordan man kan bygge hvitt – og ikke svart, og på den måten bidra til å stoppe sosial dumping og faktisk også sikre seg kvalitet på arbeidet.


Hjem-jobb-hjem for hele kommunen!


Alle som er jobber for en bedrift som er tilknyttet «hjem-jobb-hjem» i Stavanger og nabokommunene kan reise kollektivt hele døgnet for kr 515,- i måneden.


De tidligere kommunene Finnøy og Rennesøy er ikke med i bymiljøpakken, men vi har likevel levert at de får delta i hjem-jobb-hjem. Det gjør det mer attraktivt å bo der – og enklere å reise kollektivt.


Etablert fritidsklubb for ungdom

på Finnøy


Ungdom trenger møteplasser – uansett hvor de bor i kommunen. På Finnøy manglet det et slikt tilbud utenfor kirkene da vi fikk kommunesammenslåing i 2020.


Derfor har vi satt av midler til etablering av et eget fritidsklubbtilbud på Finnøy. Foreløpig er det kulturstova på Finnøy sentralskole som brukes som fritidsklubb på Finnøy. Her kan ungdommen bare henge, eller bruke aktivitetene som tilbys. Det er også mattilbud i fritidsklubben.


Rennesøy fritidsklubb har fått nye lokaler i innbyggertorget i Vikevåg.


https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/


Ny fotballbane på Vardeneset!


Vardeneset BK får sin tredje fullstørrelse fotballbane allerede i 2021. Banen lå ikke inne i tidligere planer, men vi så behov for at barn i Tasta bydel som spiller fotball får større boltreplass. Vi forsøker også å få til en inline-bane for skøyter på samme sted.


Rideklubben får løft på Grannes!


Rogaland Rideklubb har i mange år hatt hengende over seg en usikkerhet rundt disponeringen av dagens arealer på Grannes. Det har sørget for at det har vært vanskelig for klubben å gjøre viktige investeringer i idrettsområdet, og skapt usikkerhet for medlemmene om det i det hele tatt blir aktivitet framover.


Nå er usikkerheten fjernet. Det sittende flertallet har vært pådrivere for å sikre at jentene (og guttene) som bruker fritiden sin på hestesport nå kan være helt sikre på at klubben på Grannes består!


Vi har nå sikret at klubben har fått en langsiktig leieavtale på området, og gir også tilskudd til bygging av ridehall på ønsket område. Til denne hallen vil klubben få et lån av kommunen, men Rogaland Rideklubb har også fått et tilskudd på 2,5 millioner kroner til bygging av ridehallen.


I tillegg sikrer kommunen at dagens bolighus renoveres slik at den vil tilfredsstille gjeldende forskrifter.


I sum betyr dette at klubben nå går en enda bedre framtid i møte til glede for alle hesteinteresserte i Stavanger kommune!


Lys på fotballbanene


Fotballbanene har ikke fått ha på flomlys lørdager før 2019.


Det har ført til at barn, unge og voksne ikke har fått spille fotball på fridagen sin, det har vi endret. Nå står lysene også på lørdagene der disse ikke sjenerer naboene voldsomt.

Slik kan barn, ungdom og voksne også bruke utendørs idrettsanlegg på lørdagskveldene framfor å måtte søke andre tilbud.


Fjernet piggdekkavgiften og innført pant på piggdekk.

Vi har vedtatt at piggdekkavgiften avsluttes fra sesongen 22/23. Piggdekkavgiften ble innført i forrige periode mot Folkets parti sine stemmer. Vi har nå fått stoppet innkrevingen av avgiften, de to siste årene avgiften var gjeldende fikk vi innført piggdekkpant, hvor Stavanger kommune betale deg for å skifte over til piggfrie dekk.


Innført register for politisk verv og honorarer.

Vi har fått innført et oversiktlig register over politiske verv og politiske godtgjøringer for politikerne i Stavanger på Stavanger kommune sin hjemmeside. Vi ønsker mest mulig åpenhet om dette, det er viktig at befolkningen vet hva folkevalgte får betalt i godtgjøring for sine politisk oppnevnte verv.


https://www.stavanger.kommune.no/politikk/finn-politiker/


Gitt forutsigbarhet for serveringsbransjen når det gjelder skjenkereglene.

Folkets Parti har bidratt til at serveringsbransjen i Stavanger endelig har fått et forutsigbart regelverk. For de som driver næringsvirksomhet er forutsigbarhet viktig, en får ikke forutsigbarhet om reglene endres hvert fjerde år slik en har hatt tradisjon for i Stavanger. Folkets Parti har tidligere fått utvidet skjenketidene for uteserveringen med en time.


Støttet Viking håndball med en million.

Stavanger er en by med stolte håndballtradisjoner. Når Viking håndball endelig rykket opp i eliteserien, bidro vi til at kommunen ga et ekstraordinært tilskudd på en million kroner til klubben den sesongen. Idrett og idrettsopplevelser er viktig for oss i Folkets Parti.


Kjøp av Folken

Vi har vedtatt at Stavanger kommune skal kjøpe Folken for å gi studentene mer forutsigbarhet rundt studentsamfunnet, og på den måten bidra til å bygge opp om at Stavanger blir en enda bedre studentby.


Mitt nabolag

Vi har innført Mitt nabolag, en digital plattform for enklere innbyggerinvolvering, hvor du kan påvirke utviklingen av ditt nabolag med gode ideer og innspill.


Prosjektet er fortsatt i oppstartfasen.


https://mittnabolag.stavanger.no/


Opprustning av Nytorget


Hva som skal skje på Nytorget har vært en nærmest evig diskusjon i Stavanger.

Vi har satt fart i prosjektet, vi har inngått avtale med mediebyen om etablering, ungdom og fritid får endelig oppgraderte nye lokaler. På Nytorget skal vi i tillegg skape et spennende uterom for byens befolkning.


Beholder P-Jorenholmen, det rives ikke

I forrige periode ble det vedtatt at P-Jorenholmen skulle rives mot Folkets Parti sine stemmer. Dette har vi nå fått endret og P-Jorenholmen blir stående, vi trenger parkering sentralt i sentrum av Stavanger.


Klubbgata og Breigata stenges ikke helt for biltrafikk


I forrige periode ble det vedtatt at Klubbgata og Breigata skulle stenges helt for biltrafikk mot Folkets Parti sine stemmer. Vi har nå fått endret dette og i Klubbgata blir det nå i stedet for enveiskjøring fra Hospitalgata til Havneringen.


Breigata blir nå i stedet åpen til Bakkegata med mulighet til å kjøre til Sølvberget, det innføres også i stedet kun et prøveprosjekt med stenging av deler av Breigata og Kirkegata, i stedet for permanent stenging.