Automatisk bomstasjon norge

Folkets Parti anbefaler at en avvikler bruken av bompenger som finansieringsmetode for infrastrukturprosjekter. Vi anbefaler heller ikke innføring av veiprising.

Folkets Parti (tidligere folkeaksjonen nei til mer bompenger) er sterkt kritisk til veiprising som skattesystem. En ordning som veiprising, vil hardt ramme de med svak økonomi og den vil kunne gjøre forskjells-Norge enda mer tydelig.

Veiprising er masseovervåkning

Skal veiprising fungere tilfredsstillende som metode for skatteinnkreveren, innebærer det at alle bilister blir utsatt for en løpende masseovervåking. Et slikt samfunn ønsker vi ikke velkommen, fordi innsamlede data via GPS lett kan misbrukes til andre formål.

Folkets Parti mener sterkt at både veiprising og bompenger er en negativ måte å finansiere veiprosjekter på, og som oppleves som en stor byrde for den enkelte bilist. Vi mener at Staten med sine enorme ressurser skal finansiere all utbygging og vedlikehold av infrastruktur.

Uten et godt veinett vil det norsk samfunnet kollapse, det er derfor viktig at en har en har sikre finansieringsmetoder for infrastrukturprosjekter.

Folkets Parti foreslår strukturell endring i Infrastrukturfondet:

Vi ønsker å opprettholde infrastrukturfondet, blir det avviklet skal pengene gå til å redusere bompenger og ikke til statskassen.

Om vi ser på Oljefondet så har de i perioden fra de ble opprettet i 1996 og frem til i dag hatt en gjennomsnittlig avkastning på 5,81 % i året. Denne forvaltningsmodellen ville i seg selv doble avkastningen på infrastrukturfondet, og den ville ikke ha belastet Statsbudsjettet slik dagens statlige innvesteringer gjør.

Avkastningen fra fondet er nok

Skulle man samtidig se for seg at infrastrukturfondet skulle finansiere all vegutbygging, inklusive bypakker så måtte fondets forvaltningskapital økes fra dagens 100 milliarder til om lag 1 000 milliarder. Da ville man ha en beregnet avkastning som tilsvarte 58 milliarder. Om man økte fondet til 2 000 milliarder så ville avkastningen kunne finansiere alle de aktiviteter som er listet opp i NTP og den årlige avkastningen ville kunne beregnes til om lag 116 milliarder.

Pengene forblir i fondet

Vi skal merke oss at kapitalen forblir i fondet, det er kun avkastningen som benyttes til å finansiere NTP, samtidig så frigjøres det et beløp tilsvarende 80-85 milliarder fra statsbudsjettet.

Folkets Parti sitt forslag til nytt Infrastrukturfond, økes med overføring fra oljefondet med 1900 milliarder over fem år som legges til dagens kapitalinnskudd på 100 milliarder og ansvar for forvaltning overføres til oljefondet.