Makten flyttes mer og mer fra folket til staten, og dette skjer under radaren. Hvorfor blir ikke dette mer belyst i media? Johan – førstekandidat i Vestfold er målløs.

«Man tror nesten ikke det er sant!? Dette i tillegg til hemmelighold i 60 år forteller meg at det er saker regjeringen ikke vil at vi skal få vite, saker som mest sannsynlig angår oss alle. I nytt lovforslag vil regjeringa forby bruk av opplysninger som bevis i straffesaker som Koronakommisjonen har mottatt» sier Johan på sin private facebookside.

FNB bygger sin politikk rundt grunnlovens prinsipper da de alltid legges til grunn for det norske demokratiet. FNB er av folket, for folket og vi skal lytte til folket. Vårt mål er å styrke demokratiet. Derfor er dette forslaget direkte i mot vårt partiprogram.

Selve forslaget:

«Forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)§ 5 Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak.Opplysninger som Koronakommisjonen har mottatt i medhold av § 2, kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak eller sivil sak.»https://www.regjeringen.no/…/prop.-139-l…/id2737164/

Fra partiprogrammet

Vår politikk:

– Vi ser med bekymring på at mange politiske prosesser fremtrer som lukkete. Vi mener en større grad av åpenhet rundt politiske beslutninger er nødvendig for å ivareta borgernes medvirkning
– Vi ser med bekymring på at en stadig større del av landets folkevalgte ikke har reell arbeidserfaring
– Vi mener at politikere skal kunne stilles ansvarlig økonomisk, juridisk og miste sine verv dersom de begår alvorlig straffbare handlinger
– Vi mener lønnsnivået for politikere bør vurderes. Møtegodtgjørelser skal holdes på et moderat nivå
– Vi mener vi bør digitalisere offentlige tjenester slik at det blir enklere og mer effektivt
– Vi vil ha en gjennomgang av bonuser og toppleder lønninger i det offentlige, statseide selskaper og selskaper der staten har en betydelig eierandel. Vi vil ha et visst «magemål» når det gjelder disse økonomiske kompensasjoner