Debatten om utbyggingen i «Paradis sør», «Paradis midt» og «Paradis nord» har virkelig skutt fart i det siste.

Dette er en sak som engasjerer mange, noe som også bidrar til at innfallsvinklene blir veldig ulike, veldig subjektive og dessverre til tider veldig uriktige.

La oss prøve å få noen objektive fakta på bordet, slik at folk får et innblikk i de faktiske realitetene og ikke «fake news» som spres av både den ene og andre aktøren i dette spillet.

Mandag 11.mars 2019, ca kl 21.00, etter en fire timer lang debatt, stemte et enstemmig Stavanger bystyre på punktet nedenfor når det stemte over forslagene i sentrumsplanen.

«I bestemmelsesområdene H2 – Paradis stasjon, kfr plankart, vil kommunen kunne vurdere høyhusbygg med mer enn 8 etasjer dersom følgende kvalitetskrav oppfylles.

– Kvaliteten på uterom og byrom med gode solforhold i nærmiljøet styrkes
– Gatemiljøet styrkes og viktige gang- og sykkelforbindelser etableres
– Lokalklimatiske forhold ikke vesentlig forverres
– Viktige siktlinjer og tilpasninger til bebyggelsesstruktur ivaretas
– Det gjennomføres arkitektkonkurranse i tråd med kvalitetskravene over

Langs Lagårdsveien og i Paradis bør ny bebyggelse ha høyeste utnyttelse jamfør glideskala.»


Glideskalaen tilsier at for bygg med 0 % boliger kan en ha en utnyttelse på opptil 400 %.
Disse punktene ble enstemmig vedtatt i Stavanger bystyre, et samlet politisk miljø ønsker altså en veldig høy utnyttelse med høyhus over 8 etasjer ved Paradis stasjon.

Allerede i august 2017 ble dette med høyhus ved Paradis stasjon lagt inn i sentrumsplanen og vi fikk en sak om ny høring til første møtet i KBU etter sommerferien  den 17.aug 2017.

Aftenbladet sprakk nyheten om samarbeidet mellom Aker BP, FP Eiendom, Base Gruppen og Bane NOR Eiendom først 23.nov 2018, altså først 15 måneder senere.

Likevel opplever vi at folk og endatil politiske partier med Rødt i spissen, påstår og argumenterer med at det nå er Aker og Røkke som legger premissene i Paradis, det hele er ganske absurd.

Det er sentrumsplanen som legger premissene for Paradisutbyggingen og denne planen har vært gjennom nærmest endeløse høringer og politiske behandlinger før vi har kommet dit vi har kommet i dag.

Mange gode diskusjoner blir ofte ødelagt av fakta, dette kan gjerne bli en av de.

Hvorfor ønsker så politikere flest høy utnyttelse i Paradis?
Nullvekstmålet, byvekstavtalen og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir mye av svaret.

Nullvekstmålet betyr nullvekst i persontransport med privatbiler, byvekstavtalen gir regionen statlige tilskuddsmidler om vi oppnår nullvekstmålet og de statlige planretningslinjene sier noe om hvordan og hvorfor dette skal oppnås.

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.


I fremtidige diskusjoner rundt byutvikling og ikke minst Paradis så er det fint om folk kan ta utgangspunkt i den realiteten vi faktisk befinner oss i, da blir alt så mye enklere.

Frode Myrhol
Gruppeleder og medlem av kommunalstyret for byutvikling for FNB.