I dag har vi lagt frem Folkets Parti Rogaland sitt alternative budsjett i Rogaland fylkesting.

Her er noen av sakene vi prioriterer.

Bymiljøpakke Nord-Jæren:

Folkets Parti ønsker å få ned utgiftene befolkningen i regionen har ved betaling av bompenger.

Det gjennomføres ikke noen tiltak for bussveien på strekningen Kannik‐Madlakrossen, her er det allerede i dag et velfungerende kollektivfelt. Fra Madlakrossen til Sundekrossen, planlegges det kun med vanlig sidestilt kollektivfelt.

Innsparingen en får ved å kutte i prosjektet skal utelukkende gå til å redusere bompengetrykket i regionen, ved å innføre disse tiltakene:

‐Bomavgift fjernes i tidsperioden fra kl. 19.00‐07.00 på hverdager, med unntak av bommen på E39 Forus.

‐Bomavgift fjernes fra lørdag kl.16.00 til mandag morgen kl. 07.00.

‐Timesreglen og makspasseringer ikke faller bort ved inaktiv avtale.

‐Antall makspasseringer reduseres fra 75 til 60 i måneden.

Resten av innsparingen skal gå utelukkende til til takstreduksjon i bompengene.

Folkets Parti ønsker ikke å bruke penger på spesialbusser for bussveien, vanlige leddbusser vil kunne betjene rutene som går i bussveikorridoren.

Haugalandpakke 2:

Folkets Parti ønsker ikke å gå videre med utredningen av Haugalandspakke 2, i dagens form.

Vi er bekymret for at en fortsatt ikke har kommet lenger når det gjelder finansieringsmodell av infrastrukturtiltak i fylket og landet forøvrig, og at den nå for lengst utdaterte og usosiale metoden, med innkreving av bompenger som finansieringsmodell, fortsatt satses på.

Det videre arbeidet med Haugalandspakke 2 og påfølgende prosjekter stilles i bero, til en har en finansieringsløsning på plass som ikke inkluderer bompenger.

Kollektiv:

-Folkets Parti ber om en sak der Kolumbus utreder ulike alternativer som gir gratis buss på Nord‐Jæren innenfor dagens ramme.

I en slik sak må en se på Nord‐Jærens bidrag basert på befolkningsgrunnlaget som det statlige tilskuddet er basert på, belønningsmidler fra staten pga bymiljøpakken på Nord‐Jæren og midlene til Nord‐Jæren via Byvekstavtalen som skal gå til taksttiltak og ruteproduksjon, samt mulig kutt i ruter med lavest kapasitetsutnyttelse.

Kolumbus kan også se på mulige besparelser ved å ikke sette i gang tidligere vedtatte elektrifiseringstiltak for kollektivtrafikken.

– Folkets Parti vil be om en sak hvor en ser på kapasitetsutnyttelsen på de ulike rutene på Nord‐Jæren. Det har blitt opprettet mange nye avganger og ruter de siste årene, men statistikken viser at kapasitetsutnyttelsen er lavere enn den var tidligere.

I saken skal Kolumbus vurdere å kutte ruter med lav kapasitetsutnyttelse, for å heller styrke andre ruter, eller opprette nye ruter som er etterspurt. En ny direkterute fra Stavanger til flyplassen, uten omveien via Tananger kan være et eksempel på en slik rute.

Samferdsel:

– I innstillingen forskutteres det 15 mill kr fra Stavanger kommune som en spleis på opparbeiding av en g/s fv.519 Finnøyvegen. En slik medfinansiering er ikke hverken behandlet eller vedtatt i Stavanger kommune, og da kan ikke fylkeskommunen budsjettere med dette. Fylkeskommunen må ta ansvar for våre egne

prosjekter. 

Folkets Parti legger inn 15 millioner ekstra slik at g/s langs fv.519 Finnøyvegen, på strekningen Judaberg‐Nådå, kan ferdigstilles så raskt som praktisk mulig.

Trafikksikringstiltak:

Folkets Parti ønsker å prioritere trafikksikring i fylket, vi øker derfor potten med 11,79 millioner fra 18,21 mill til 30 mill årlig. Trafikkfarlige skoleveier, g/s og trafikklys prioriteres, uavhengig

av kommune‐beliggenhet. De mest befolkningstette områdene med høyest måloppnåelse prioriteres.

Friluftsliv:

Formidabel økning i budsjettet til friluftsrådene. Folkets Parti opprettholder satsingen på Friluftsrådene som vi startet i 2022 i Frivillighetens år.

Vi øker bevilgningen til friluftsrådene fra 1 mill til 3,5 mill årlig.

Opplæring:

Vi reverserer fylkesrådmannen sine innsparingstiltak i de videregående skolene, hvor det blant annet har vært dramatiske kutt innenfor spesialundervisningen. samlet tilbakefører vi 96,4 millioner i perioden.

Fylkeskommunale medlemskap:

Vi kutter også i fylkeskommunale medlemskap som i Jernbaneforum Sør og Vestlandsrådet. Her er intensjonene gode, men, resultatene lik null.

Hele budsjettet kan man lese her: Budsjett Rogaland