I dagens formannskapsmøte i Stavanger behandlet vi en sak om «Konseptvalg for nytt system for veibruksavgift og bompenger».

Vi fikk flertall for forslaget vårt under med 10 mot 9 stemmer, flertallet bestod av AP 5 stk, FP 2 stk, FrP 2 stk og SP 1 stk.

De som stemte imot var H 4 stk, V 1 stk, KrF 1 stk, SV 1 stk, MDG 1 stk og Rødt 1 stk.

Frode Myrhol (FP) – alternativt forslag på vegne av FP:

«Stavanger kommune anbefaler at en avvikler bruken av bompenger som finansieringsmetode for infrastrukturprosjekter.

Stavanger kommune anbefaler heller ikke innføring av veiprising.

Uten et godt vegnett vil det norske samfunnet kollapse, det er derfor viktig at en har sikre finansieringsmetoder for denne typen infrastrukturprosjekter fremover, det å fortsatt satse på en ordning hvor bilistene skal finansiere dette samfunnsgodet er ikke lenger bærekraftig.

Stavanger kommune anbefaler at staten overtar det fulle og hele ansvaret for finansiering av denne typen infrastruktur, for på den måten å sikre stabilitet og økonomisk forutsigbarhet i fremtidige og nåværende utbyggingsprosjekter.

Ingen av de foreslåtte alternativene i KVU’en, er mer bærekraftig, stabilt og forutsigbart, enn et alternativ med full statlig finansiering vil være.»

Dette viser med all tydelighet at den jobben vi har gjort de siste årene fører frem, hvilke andre kommuner kommer til å komme med et slikt høringssvar tror dere?

Vårt tips er ingen.

Fra torsdagens formannskapsmøte