Novembermøtet er godt oversått og B-bokstaven fortsetter å dominere de store kulepunktene. Blant de mest minnerike B’ene var bereten til Cesilie, bompengesaken i Bypakken og en ny brannstasjon uten oppdaterte HMS-planer. Hjelmer til Bysykler, avvikling av byparlamentarisme, spørsmål om barnevern og rabattert busstilbud i julen var også høyt på agendaen for oss! Noe av det mest usmakelige var naturligvis å vitne et stort flertall i bystyresalen som vil at bilister skal finansiere Bybanen, koste hva det koste vil. Nå som kommunens bompengegjeld er for stor vil de fleste politikere rive opp lommebøkene til bilistene ytterligere, fordi Bybanen angivelig ikke kan vente.

Vi vil ivareta veteraner!

Bergen kommune er en av de første som er ute med egen plan for veteraner som er bosatt i byen. Ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter deltakelse i internasjonal tjeneste
ikke bare er Forsvarets, men hele samfunnets ansvar. Det er estimert i underkant av 2300 veteraner som er bosatt i Bergen etter 1978. Cesilie holdte en viktig og ektefølt tale i bystyresalen, både om egne opplevelser og hvordan utenlandstjenesten kan oppleves for andre. Vi har hatt spesiell omtanke for potensielle fysiske og/eller psykiske utfordringer som veteraner kan oppleve i etterkant av tjenesten. Kanskje en ekstra tiltettelegging bør favne om transporttilbudet for veteraner?

Derav dette forslaget:

«Bystyret ber om at kommunen arbeider med egen parkeringsordning for veteraner, enten
som egen parkeringstillatelse eller innunder eksisterende HC-parkeringsordning.»

Denne fikk desverre kun 12 stemmer av 67, men så fikk vi overveldende god støtte for disse tre merknadene:

Bystyret oppfordrer bergensskolene til å vurdere å benytte lokale veteraner i undervisningen
der det kan være relevant, for eksempel i forbindelse med FN-dagen. Dette for å synliggjøre
veteranenes bidrag.

Bystyret anerkjenner veteranene og mener at Bergen Kommune bør legge til rette for at
veteraner samt deres familier kan få rett hjelp til rett tid, slik at de opplever seg anerkjent,
forstått og ivaretatt før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge.

Bystyret mener at barn med foresatt(e) i utenlandstjeneste for Forsvaret bør sikres god
oppfølging i lys av at tjenesten krever fravær over lengre tid i tidvis betente konfliktområder.
Kommunen bør benytte ressurser innen eksempelvis skolehelsetjenesten, sosialrådgivning
eller regionale ressurssentre (RVTS) til oppfølging av barn med foresatt(e) i
utenrikstjeneste.

Artikkelen fortsetter under.

Ikke til å tro: flertallet vil ha mer bompenger

Prisen på plastposene kan settes opp med 100 kroner, fordi plastposer ikke er nødvendige. Men bilen er nødvendig og kjøring er nødvendig. Vi mener at bilister ikke har noe med at Bybanen har sprengt budsjettet. Bilister skal ikke straffes for at gjeldsgraden har blitt for høy. Bompengeøkningen går rett i kneskålene på alle, men spesielt på de som har litt mindre fra før. Bybanen kan vente, men folks regninger kan ikke. Matpriser stiger, renter stiger, drivstoffpriser har vært skyhøye lenge og det har også strømpriser. Matkøene øker og kredittkortgjelden blant innbyggere øker. Vi har en høytid i vente som de fleste gleder seg til, og kanskje flere enn vanlig gruer seg til.

Vi foreslo å redusere bompengetakster for fossildrevne biler, for å gi folk mer å rutte med i måneden. Som en slags omfordeling av midler, men åpenbart er det kun lov å omfordele midler hvis det blir foreslått av Ap. Mange har sett NRK Debatten om levekostnader, flere våte øyne kunne vi skimte. Dessverre ikke beveget nok for å gi folk mer forutsigbarhet i hverdagen med lavere bompenger.

Artikkelen fortsetter under.

Ronny Grønsdal

Vi kan avsløre allere her at ingenting av det vi foreslo fikk flertall, men vi ønsker å vise at vi virkelig prøvde. Tore, Christian og Cesilie var på talerstolen for å kjempe, dette var våre forslag:

 1. Bystyret vedtar å bruke det statlige tilskuddet til å redusere bompenger i Bypakke
  Bergen.
 2. I Bypakke Bergen skal takstene for fossildrevne kjøretøy i takstgruppe 1 nedjusteres til
  nivået for nullutslippskjøretøy så snart som mulig.
 3. Bystyret ber om at noe av midlene avsatt i bompengeforliket benyttes til å fjerne minst 2
  bomstasjoner i ytre bomring, eksempelvis på Blindheimsflaten og Straumevegen på
  Fjøsanger der passeringer ikke har konsekvenser for trafikk mot sentrum.

Våre merknader:
1. Bystyret oppfordrer partene som eventuelt skal i forhandlinger om å forhandle ned graden av
bompengefinansiering i ny avtale
2. Bystyret merker seg at det siktes på å oppjustere bomtakstene i en økonomisk krevende tid
for innbyggere og mener det bør unngås.
3. Bystyret mener det er urimelig

Artikkelen fortsetter under.

Christian Rolland og Tore Landmark

Nye Fana brannstasjon

Torunn har engasjert seg i organisasjonen Brannmenn mot Kreft. Etter befaring og dypdykk i nyttig informasjon ble tydelig at brannstasjoner i Bergen ikke er optimale ift. HMS, selv i nyere bygg. Vi har derfor passet på saken om den nye Fana brannstasjon, for å følge med på nye helsebevarende tiltak. Det nye prosjektet har fått kostnadssprekker, bl.a. grunnet krav til ren/skitten sone for behandling av arbeidstøy. Noe som da innebærer omprosjektering av tekniske- og bygningsmessige endringer av stasjon. Vi mener det er noe som kunne blitt bedre ivaretatt og dermed også spart penger ved å inkludere dem som daglig bruker brannstasjoner og vet hva de trenger. Gunnar uttalte dermed på vegne av FP at:

1. Bystyret merker seg at investeringsbudsjettet ofte får betydelige sprekker. Bystyret ber om å
tilstrebe en mer treff- og kvalitetssikker kostnadskontroll under prosjekteringsfaser.

2. Bystyret er bekymret for manglende brukermedvirkning, når opprinnelige planer ikke tar god
nok høyde for HMS-relaterte forhold og må etterbudsjetteres med økt kostnadsramme som
følge. Bystyret oppfordrer at det blir tatt bedre høyde for slike forhold i lignende, fremtidige
prosjekter.

Nummer 2 fikk bred støtte og flertall, og vi er godt fornøyd med det!

Artikkelen fortsetter under.

Torunn Remme Fjeldstad og Gunnar van der Meeren

Rabatterte bussbilletter i julen

Vi skal ikke ha oss for vane å bli inspirert av Oslo, men akkurat dette måtte vi faktisk forsøke å videreføre. Hovedstaden har nemlig innført en måned med 40% rabatterte periodebilletter. Altså alle som kjøper periodebillett for kollektivtransport mellom 15.11. og 15.12. i Oslo får 40% i prisreduskjon. I lys av dagens stigende priser for alt, og ikke minst for mange en trang jul i møte, mente vi at Bergen kunne etterligne rabatten. Vårt forslag falt ikke i god jord hos flertallet, og resultatet ble et rundere vedtak som ber om dialog mellom Bergen, Vestland fylkeskommune samt relevante samarbeidspartene for å undersøke muligheter for kampanjer og takstforsøk. «Bilens Parti» er tross alt opptatt av rimelige alternativer for dem som kan og ønsker å benytte kollektivtilbudet!

Saken ble fremlagt under Eventuelt på slutten av møtet.

Fotograf Veronika Stuksrud.

Protokoll og saksgang kan du se her: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg/375606/mote/4080808