Graverende saker, uheldige skjebner og oppbrukt tillit til byens ledelse. Kanskje kan vi påstå at en 7 år gammel gutt veltet et statusrikt og makttungt byråd. Men til syvende og sist er det byens offentlige tjenester som har sviktet et barn, faktisk flere barn, og ansvaret må plasseres der det hører hjemme. Konsekvenser må adresseres, selv om vi ikke har et mål om at noen skal miste jobben. Vi kjenner oss mett på at det offentlige stadig slipper unna med feil. Bergens innbyggere, og først og fremst de pårørende, må se at deres situasjon blir tatt på høyeste alvor. Det har hvert fall vi gjort etter beste evne.

Gruppeleder Cesilie Tveit forteller at de siste ukene (månedene, eller til og med årene) med manglende stabilitet i byrådet har gitt mange refleksjoner: – «Jeg registrerer at et mindretalls byråd med betydelig antall utskiftninger er godt fornøyd med egen innsats og stabilitet. Men det er nettopp stabiliteten jeg er mest bekymret for. Jeg vil gjerne oppfordre til å ta en nærmere kikk på alle endringene som har vært i denne valgperioden når det kommer til byrådposisjoner.»  

Artikkelen fortsetter under.

Cesilie Tveit. Fotograf Veronika Stuksrud.

Første pressemelding 05.10.2022:

«Etter nøye vurdering har vi kommet frem til en bred intern enighet om at vi ikke lenger har tillitt til byrådslederen. Grunnlaget som vår utvidet bystyregruppe stadig lander på, er byrådslederens feilvurderinger i forhold til sammensetningen av byrådsposter, der en egen sosialbyrådsstilling nylig ble fjernet i en kritisk tid. Vi oppfatter det som en graverende feilprioritering. I tillegg mener vi at byrådslederens handlekraft i forhold til håndtering av barnevernssituasjonen har vært mangelfull over lengre periode. Byrådet har vært ustabilt og gjennomgått langt flere utskiftninger enn det som gagner sårbare områder, slik som barnevernet. Etter alle byrådsbytter, som ligner mer en stollek enn strategisk planlegging, er det likevel byrådslederen som har hatt og har øverste ansvaret. Vi ønsker å stille mistilliten der det faktisk hører hjemme- øverst hos byrådet

Løsninger for barnevernet

Flere rapporter (Fjeld-utvalg 2020, Deloitte 2022) har presentert svart på hvitt hvilke utfordringer som bor i barnevernet. Ledelse, kompetanse, turnover, kommunikasjon, metodikk og intern kultur er blant feltene som har sårt behov for forbedring. Dette har Ronny og Torunn jobbet mye med, til og med foreslått ytterlige løsninger. Eksempelvis video- og/eller lydopptak som verktøy under samtaler med ansatte og pårørende har vi stor tro på. Med ivaretatt personvern, kan opptak brukes som back-up og ekstra forsikring for alle parter. Dessuten er vi forkjempere for gratis rettslig bistand og vi ser viktigheten av en tredjepart som kan bistå særlig familiene. Så er vi ikke i tvil om at ekstern veiledning og rådgivning kan gi hjelp til ansatte og bistå med avgjørelser i gråsoner. Ellers ser vi et brennende behov for opprydning i etaten generelt, inntrykket er at den dessverre har blitt neglisjert over tid.

Selvfølgelig gjør barnevernet ytterst kompleks arbeid og bør få alle hjelpemidler som kan forenkle deres arbeid og bidra til mer treffsikkerhet. Vi er klare til å gjøre en innsats.

Artikkelen fortsetter under.

Torunn Remme Fjeldstad og Ronny Grønsdal.

Folkets Parti som samarbeidspartner

Denne uken skal bystyregruppen til FP i Bergen samles til utvidet, ekstraordinært møte for å avgjøre fremtidig byrådssammensetning. Representantene har gjort en respektabel innsats, bistått med god støtte og kloke ord. Forrige uke måtte vi hive oss rundt og samles for å avgjøre mistillittsspørsmålene. På tross av kort varsel og hektiske dager fikk vi til en intern prosess som har gjort oss trygge på våre valg. Partiet startet som en folkeaksjon med lite fokus på det klassiske ideologiske spekteret. Det fortsetter vi med og kaller oss for blokkuavhengige, derfor kan vi i prinsippet samarbeide med og støtte de fleste.

Ved å annonserte mistillit mot byrådslederen var vi klare på at vi kan ta ansvar og at vi kan bidra til å stabilisere byrådsavdelingen. Internt har vi bred faglig kompetanse innen ulike felt, alt fra helse, til beredskap, bygg, næring og kultur bl.a. Dermed er vi trygg på at vi kan bidra positivt, også for barnevernet. Egentlig er vi enkle å samarbeide med, med enkle krav. Ledelseskrisen i byen bør fortsette å fokusere på barnevernet, byens mest sårbare mennesker trenger det. I en perfekt og upolitisk verden skulle vi holdt oss kun til barnevernet, men her må vi også tenke på det vi har lovet våre velgere. Uken skal brukes til nøysom og aktiv vurdering av potensielle byrådssammensetninger. Ingen hemmelighet hvilken sak det er som opptar oss mest som parti.

Lagspillere:

– «Vi har hele tiden sagt at vi kan støtte begge sider i politikken, og personlig mener jeg at vi trenger et stabilt og styringsdyktig byråd. Vi er egnet til å sitte i byråd og kan bli gode lagspillere«, sier Cesilie.

Ronny peker også på at gjennomslag viktig: – «Og vi befinner oss helt på midten politisk, hvor vi samarbeider like mye begge veier. Jeg ser ikke bort ifra at vi kan sitte i byråd. Vi er åpne for det meste, bare vi får en god styring av byen«.

Lengre avisartikkel om FP som egner seg til byrådssamarbeid: https://www.ba.no/folkets-parti-vi-er-egnet-til-a-sitte-i-byrad/s/5-8-2039311

Artikkelen fortsetter under.

Bystyregruppen, fra venstre øverst: Nils Haugland (vara), Tore Landmark, Gunnar van der Meeren, Christian Rolland og Cesilie Tveit. Fra ventstre nederst: Torunn Remme Fjeldstad, Stian H. Skare og Ronny Grønsdal. Fotograf Veronika Stuksrud.

Utvikling av stolleken

Byrådskabalen har de siste 3 årene blitt fornyet, omrokkert og vendt om flere ganger. Cesilie kommenterer: – «Jeg mener det er helt legitimt og ta diskusjonen om Bergen virkelig egner seg i den parlamentariske styringsmodellen. Er det viktigere å skaffe et flertall i et byrådssamarbeid fremfor å sikre et styringsdyktig byråd som kan ta nødvendig grep?«. Vi stiller med andre ord spørsmål ved bærekraftighet av styringsmodellen og spesielt byrådssamensetningen som har ledet byen. Akkurat nå er vi på tredje skolebyråd, andre finansbyråd, og siste syv årene har vi hatt syv sosialbyråder. For 11 måneder siden gikk hele byrådet av etter bybanevedtak. Ordet kontinuitet er vanskelig å bruke om Bergens politiske ledelse. Alle utskiftningene og omrokkeringene i byrådet døpte vi internt til stollek.

For tydelig visning av forvirrende endringer som ble gjort i august, har Gunnar tegnet en illustrasjon for bytte av byråder, inspirert av «Problemløseren» av Leif H. Kallekleiv. Ikke lett for innbyggere å følge med, ei heller for oss i bystyrets utvalg. En hel stilling innen sosialpolitikk ble fjernet og lagt over på kultur. Omrokkeringen gjorde byrådet dagen etter barnevernshøringen, der stabilitet og ro ble lagt vekt på, der daværende helse- og sosialbyråd lovet innsats. Så fort kan det snu. Vi mener derimot at det nærmest kunne vært en egen barnevernsbyråd i denne sårbare tiden.

Ønsk oss lykke til mens vi prøver å ta gode valg for byen! Nytt byråd, eller kanskje samme byrådet, skal voteres over i kommende bystyremøte den 26.10.2022. Inntil det styres byen likt som alltid, bare med færre fullmakter (forretningsministerium).