– FP er for utvikling men dette er overflødig

Folkets Parti FNB er for at det bygges og at det skapes verdier i samfunnet, men ikke for en hver pris. Det har vært stor utvikling i området på den «gamle» papirfabrikken Union. Det sies at det jobber flere de nå enn det gjorde under fabrikkens tide, Og det kan man måle på mange måter. Det har også vært en god boligutvikling i området, men på denne siden av Klosterøya har vet vært fullt etter man bygde den nye videregående skolen, og det har kommet veldig mange nye boliger som ligger nede på Tømmerkaia. Her bygges det for 250 enheter.

-Transportbehovet er sprengt

Selv om det føres en poltikk der man skal ta til hensyn til gående og syklende, så er det sånn at vi har transportbehov, og dette behovet er altså sprengt nede på området.

– Byggingen fører Skien kommune ut i en risiko kommunen må stå til regning for.

Selv om det er utbyggers ansvar for at bygningsmassen er godt nok sikret løper kommunen risiko for egen regning, fordi å bygge på dette området er ikke risikofritt. Det kommer til tider store vannmasser forbi kaikanten. Det har selvfølgelig ikke vært til noe problem frem til nå hvis man tenker på at det står en kai der i dag, men å gjøre denne elvemunningen enda trangere vil dette påføre ytterlige press. NVE er også skarpe i uttales i saken siden de ikke ennå har gitt en konsesjon. Dette sier jo litt om saken.

Anbefaler at politikere i Skien burde si «nei» til dette prosjektet og sette byggenekt for hele Klosterøya – inntil man får en god oversikt over konsekvensene av utbygging av hele området. Dette bygge burde uansett avises for all fremtid.